Procedura przyjęcia na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się

1. Potwierdzenie efektów uczenia się, zwane dalej PEU, to formalny proces weryfikacji i uznania efektów uczenia się, uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
2. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku.
3. Efektów uczenia się nie potwierdza się dla kierunku weterynaria.
4. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów danego kierunku, poziomu i profilu.
5. Potwierdzenie efektów uczenia się na UPWr reguluje Uchwała nr 88/2019 Senatu UPWr z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz Zarządzenie nr 172/2019 Rektora UPWr z dnia 22 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się w UPWr od roku akademickiego 2019/2020.
6. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie, która posiada:
1) w przypadku ubiegania się na studia pierwszego stopnia:
a) co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego oraz następujące dokumenty:
   • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
   • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);
   • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;
   • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
   • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;
b) lub kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 6 maja 2008, str.1);
2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
a) osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
b) lub osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
7. W wyniku PEU można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.
8. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu przyjętych przez PEU nie może przekraczać 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu.
9. Potwierdzenia efektów uczenia się w celu przyjęcia na studia kandydata dokonuje Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, zwana dalej „komisją PEU”.
10. Procedura przyjęcia na studia poprzez PEU obejmuje następujące etapy:
1) Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie na studia na danym kierunku, poziomie, profilu i formie poprzez potwierdzenie efektów uczenia się wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięte efekty uczenia się. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 88/2019 Senatu UPWr.
2) Wniosek należy złożyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie do:
a) 31 marca – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym,
b) 31 października – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze letnim.
3) Wniesienie przez kandydata opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się na wskazany przez uczelnię rachunek bankowy.
a) Osoby ubiegające się o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów wnoszą opłaty za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzeniem tych efektów w wysokości, za jeden moduł/przedmiot według następującego wzoru:

(G x O) x 20%

gdzie:

G – oznacza liczbę godzin zajęć z potwierdzanego modułu/przedmiotu,

O – oznacza wysokość opłaty za każdą godzinę zajęć nieobjętych programem studiów.    

b) Opłata za przeprowadzone postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w przypadku nieuznania tych efektów nie podlega zwrotowi.
4) Pisemne poinformowanie kandydata o terminie posiedzenia komisji PEU.
5) Spotkanie kandydata z komisją PEU, omówienie dokumentacji wskazanych efektów uczenia się podlegających potwierdzeniu, ustalenie metod, form i terminów weryfikacji efektów uczenia się. W postępowaniu dotyczącym PEU weryfikuje się rzeczywistą wiedzę, umiejętności i kompetencje, a dokumentacja dołączona do wniosku ma charakter jedynie uzupełniający, potwierdzający proces uczenia się.
6) Weryfikacja i ocena posiadanych przez kandydata efektów uczenia się zgodnie z przyjętymi ustaleniami i sporządzenie protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 88/2019 Senatu UPWr.
7) Przekazanie przez komisję PEU protokołu z procedury potwierdzenia efektów uczenia się do Komisji Rekrutacyjnej.
8) Poinformowanie kandydata o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
11. Oceny uzyskane w procesie potwierdzenia efektów uczenia się są wliczane jako oceny końcowe z przedmiotu do średniej ocen ze studiów zgodnie z Regulaminem studiów UPWr. Zaliczenie zajęć w wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się jest dokumentowane w USOS.
12. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie przez PEU na dany kierunek, poziom, profil i formę przekracza limit określony w § 1 ust. 7 Uchwały 88/2019, Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową według liczby punktów ECTS uzyskanych przez kandydatów w wyniku PEU. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów ECTS są przyjmowani w pierwszej kolejności.
13. Minimalna liczba punktów ECTS przyznana w postępowaniu PEU wymagana do ubiegania się o przyjęcie na studia przez PEU wynosi 15.
14. Przyjęcie na studia przez PEU następuje w drodze wpisu na listę studentów.
15. Przyjęcie na studia następuje od najbliższego lub następnego semestru po zakończeniu postępowania PEU, po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia, określonych aktualną uchwałą Senatu w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
16. Odmowa przyjęcia na studia przez PEU następuje w drodze decyzji administracyjnej.
17. Wszelkie postanowienia komisji PEU, w tym wyszczególnienie metod, form i terminów weryfikacji efektów uczenia się, są potwierdzane pisemnie przez członków komisji i kandydata.