Procedura przyjęcia na studia poprzez przeniesienie

1. Student, który zaliczył co najmniej semestr studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej może zostać przyjęty na studia w drodze przeniesienia na drugi lub wyższy semestr studiów, jeżeli wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni, którą opuszcza.

2. Postępowanie w sprawie przeniesienia na studia prowadzi dziekan wydziału odpowiedzialnego za realizację procesu dydaktycznego na kierunku, na który student chce się przenieść.

3. Warunkiem przeniesienia z innej uczelni jest spełnienie wymogów rekrutacji i uzyskanie progu punktowego, które uprawniały do przyjęcia na cykl kształcenia, do którego będzie przypisany student.

4. Student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi:

1) w przypadku uczelni oraz szkół krajowych:
  • wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez dziekana lub inną osobę odpowiedzialną za zarządzanie procesem kształcenia w uczelni, z której zamierza się przenieść,
  • dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów (wypis z indeksu/kartę osiągnięć studenta),
  • kopię świadectwa maturalnego, w celu ustalenia, czy student spełnia warunek zawarty w pkt. 3.

2) w przypadku uczelni oraz szkół zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeżeli kandydat wnioskuje o przeniesienie na studia prowadzone w języku polskim.

5. Ww. dokumenty należy złożyć w dziekanacie danego wydziału najpóźniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem semestru, w którym nastąpi przeniesienie.

6. Dziekanat wydziału wnioskuje do Biura Rekrutacji o weryfikację spełnienia przez studenta warunku zawartego w pkt. 3, na podstawie przedłożonej kopii świadectwa maturalnego.

7. Decyzję o uznaniu przedmiotów i efektów uczenia się z dotychczasowego przebiegu studiów studenta oraz uzyskanych punktów ECTS podejmuje prodziekan wydziału przyjmującego studenta. Ustala on także wykaz różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

8. Student jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe w terminie wskazanym przez prodziekana.

9. Student przyjęty w drodze przeniesienia otrzymuje decyzję dziekana o przyjęciu w drodze przeniesienia i jest zobowiązany dodatkowo do dokumentów wskazanych w pkt. 4 dostarczyć:

  • podpisane podanie (wzór, jak z IRK),
  • dowód wniesienia opłaty za legitymację,
  • zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej.