Zasady rekrutacji na studia z podwójnym dyplomowaniem

Czas trwania rekrutacji: grudzień-styczeń


Rejestracja elektroniczna rozpocznie się 15 grudnia. Prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów ponieważ ze względu na chińskie prawodawstwo muszą być złożone najpóźniej do 15 stycznia.


Opłata rekrutacyjna: 85 PLN/20 EUR


Studia prowadzone na kierunkach z podwójnym dyplomowaniem może podjąć 10-12 studentów z Chin i tyle samo osób z Polski (za zgodą władz obojga uniwersytetów). Pierwszeństwo mają studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Hunan Agriculture University of Changsha.

Prodziekan ds. kierunku może podjąć decyzję o dodatkowej procedurze rekrutacyjnej (np. rozmowie kwalifikacyjnej), w przypadku dużej liczby kandydatów.


Znajomość języka angielskiego

Ze względu na to, że studia prowadzone są w języku angielskim, wszyscy kandydaci muszą wykazać się udokumentowaną znajomością tego języka na poziomie min. B2.


Wymagane dokumenty / Required documents

(dokumenty aplikacyjne wymagane w procedurze aplikacyjnej - składane do UPWr po zakwalifikowaniu na studia polsko-chińskie)


  1. Formularz aplikacyjny / Application form
  2. Dwa listy polecające / Two letters of recomendations,
  3. Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub potwierdzenie ukończenia 6 sem. (dla studentów 4 roku) / Diploma of Bachelor program or degree confirmation (for the fourth grade students),
  4. Wypis programu studiów / Transcripts of Bachelor program,
  5. Formularz badania lekarskiego dla cudzoziemca (wszystkie wyniki badań powinny być wypełnione w języku angielskim) / Foreginer physical examination form (all the original result letter from hospital should be in English),
  6. Kopia paszportu / Passport copy,
  7. Plan studiów - przykład / Study plan - example,
  8. Zaświadczenie o niekaralności / No crime certificate.

Pozostałe zasady rekrutacji znajdziesz tutaj.


W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: