Zasady rekrutacji dla olimpijczyków

Uprawnienia uczestników Olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w latach 2018-2021 określa uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku.


  1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z tabelą, na podstawie dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady (opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych).
  2. Z przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego kandydat może skorzystać dwukrotnie: w roku otrzymania świadectwa dojrzałości oraz w roku kolejnym (niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady).
  3. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci wyłącznie finaliści i laureaci olimpiad, którzy posiadają na świadectwie oceny co najmniej dostateczne z przedmiotów objętych postępowaniem.
  4. Dodatkowe informacje dla kandydatów na wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Medycyny Weterynaryjnej.
    1. Na kierunek weterynaria z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści pięciu pierwszych miejsc Olimpiady Biologicznej i Chemicznej stopnia centralnego, a także laureaci stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok tematyczny weterynaria. Liczba laureatów i finalistów wszystkich olimpiad nie może przekroczyć 5% limitu przyjęć na studia na kierunku weterynaria.
    2. Na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści dziesięciu pierwszych miejsc stopnia centralnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 WYDZIAŁ  KIERUNEK STUDIÓW
OLIMPIADY UPRAWNIAJĄCE DO POMINIĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
BIOLOGII
I HODOWLI ZWIERZĄT

bezpieczeństwo żywności
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
bioinformatyka
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej
biologia
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej.
biologia człowieka
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej.
zootechnika
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJIarchitektura krajobrazu
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
budownictwo
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, wiedzy technicznej.
geodezja
i kartografia
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy geodezyjnej i kartograficznej.
gospodarka przestrzenna
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: ekonomicznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekonomicznej.
inżynieria bezpieczeństwa
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej,ogólnopolskiej olimpiady logistycznej.
inżynieria
i gospodarka wodna
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
inżynieria środowiska
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
weterynaria
laureaci i finaliści pierwszych pięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
BIOTECHNOLOGII
I NAUK O ŻYWNOŚCIbiotechnologia
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej.
technologia żywności
i żywienie człowieka
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
zarządzanie jakością
i analiza żywności
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
żywienie człowieka
i dietetyka
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY

agrobiznes
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
biotechnologia stosowana roślin
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ekonomia
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
medycyna roślin
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ochrona środowiska
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
odnawialne źródła energii
i gospodarka odpadami
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ogrodnictwo
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
rolnictwo
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
technika rolnicza
i leśna
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
zarządzanie
i inżynieria produkcji
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.