Zasady rekrutacji dla olimpijczyków

Uprawnienia uczestników Olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w latach 2019-2022 określa uchwała nr 124/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku

  1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z tabelą, na podstawie dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady (opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych).
  2. Laureaci i finaliści z tytułu olimpijczyka mogą skorzystać dwa razyw roku uzyskania świadectwa dojrzałości oraz w roku następnym po uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad stopnia centralnego.
  3. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści i laureaci olimpiad, którzy posiadają na świadectwie oceny dostateczne z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  4. Na studia stacjonarne na kierunku weterynaria z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści pierwszych pięciu miejsc Olimpiady Biologicznej i Chemicznej stopnia centralnego oraz laureaci stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok tematyczny weterynaria.
    Liczba laureatów i finalistów wszystkich olimpiad nie może przekroczyć 5% limitu przyjęć na studia na kierunku weterynaria.
  5. Na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści dziesięciu pierwszych miejsc stopnia centralnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Nazwa olimpiady


Kierunek studiów
Biologiczna
Chemiczna Ekonomiczna
Fizyczna
Geograficzna
Informatyczna Innowacji Technicznych i Wynalazczości Matematyczna Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
Wiedzy Ekologicznej
Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (bloki tem. zw. z kier. stud.)
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
Wiedzy Technicznej
Wiedzy Ekonomicznej
bezpieczeństwo żywności
 + +
  +
      +
  + + +
+
       
bioinformatyka + +   +   +   +   +              
biologia
+ +   +       +   +              
biologia człowieka
+ +   +       +   +              
zootechnika
+ +   +       +   +     +        
architektura krajobrazu
+       + +
+
+   +     +   +    
budownictwo
      +   + +
+
            + +  
geodezja i kartografia
      +
  +
+
+
          +      
gospodarka przestrzenna

  +
  +
+
+
+
                +
inżynieria bezpieczeństwa
      +
  +
+
+
+                
inżynieria i gospodarka wodna
      +
  +
+
+

      +
  +
   
inżynieria środowiska
      +
  +
+
+
        +
  +
   
weterynaria
+
+
                    +
       
biotechnologia
+
+
  +
      +
                 
technologia i organizacja gastronomii
                    +
+
+
       
technologia żywności i żywienie człowieka
+
+
  +
      +
    +
+
+
       
zarządzanie jakością i analiza żywności
+
+
  +
      +
    +
+
+
       
żywienie człowieka i dietetyka
+
+
  +
      +
    +
+
+
       
agrobiznes +
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
biotechnologia stosowana roślin
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
ekonomia
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
    +
    +
+
medycyna roślin
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
ochrona środowiska
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
ogrodnictwo
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
rolnictwo
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
technika rolnicza i leśna
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
    +
    +
+
zarządzanie i inżynieria produkcji
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
    +
    +
+