Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

1) 100 zł (sto złotych) na kierunek technologia i organizacja gastronomii na studia pierwszego stopnia (opłata rekrutacyjna + egzamin wstępny),

2) 85 (osiemdziesiąt pięć złotych) na pozostałych kierunkach studiów.

Opłatę należy wnieść za każdy deklarowany kierunek studiów.

Opłatę należy wnosić na numer konta indywidualnie wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.