Najcześciej zadawane pytania

Jakie były w zeszłym roku progi na…?

Nie podajemy progów punktowych z zeszłych lat. Dlaczego tego nie robimy?

Progi punktowe nigdy nie są ustalane z góry, ustalane są dopiero w momencie ogłaszania pierwszych list rankingowych. Ostatnia zakwalifikowana osoba, która mieści się w limicie miejsc wyznacza próg punktowy.
Jest on zależny od ilości maturzystów i kandydatów w danym roku, ich wyników ;) a nawet od „mody” na dany kierunek w danym roku.
Dodatkowo, przelicznik punktów także czasem się zmienia, więc progi z lat ubiegłych są niemiarodajne.

Czy możliwe jest, żeby dopisać się do listy studentów jakoś inaczej niż przez rekrutację?

Absolutnie nie ma takiej możliwości. Jeśli rekrutacja trwa, to dostępne kierunki możesz wybrać wyłącznie w ramach naboru i wyłącznie w ramach naboru zostać przyjęty.
Nie ma znaczenia, że zostałeś już przyjęty na inny kierunek, że byłeś zakwalifikowany w poprzednim naborze, ale nie doniosłeś dokumentów, ani że bardzo chciałbyś dostać się na ten kierunek, który aktualnie jest niedostępny.

Pomijamy tutaj kwestię przenoszenia się z uczelni na uczelnię, czy z kierunku na kierunek, ponieważ jest to odrębna procedura.

Jakie zdjęcie mam załączyć w systemie?

Obowiązujące parametry zdjęcia znajdziesz tutaj.

W jaki sposób mam dokonać opłaty?

Opłaty należy dokonać przelewem, nie ma różnicy czy przelew wykona się przez internet, w banku czy na poczcie. Nie ma również znaczenia z czyjego rachunku bankowego zostanie wykonany przelew, może to być rachunek bankowy znajomego czy rodzica. W związku z tym, że numery kont do wpłat są indywidualne, nie ma potrzeby szczegółowego opisywania przelewów.

Do kiedy muszę wnieść opłatę?

Opłata powinna być zaksięgowana na naszym koncie do dnia zamknięcia systemu IRK. Dlatego należy wnieść ją odpowiednio wcześniej i wziąć pod uwagę, że księgowanie może trwać nawet 2 tygodnie, ze względu na procesy bankowe, które niestety nie są od nas zależne. 

Na jaki rachunek mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Numer konta na który należy wpłacić opłatę rekrutacyjną znajdziesz w zakładce „Płatności”, na dole strony.
Dla każdego kandydata system automatycznie tworzy indywidualny numer rachunku bankowego i na ten numer należy dokonać przelewu.
Jeśli zadeklarowałeś więcej niż jeden kierunek, za każdy obowiązuje osobna opłata, na ten sam numer konta.

Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 199/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

§ 4 ust. 6:

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której:

1) kandydat wniósł opłatę wyższą, niż wynika to z deklaracji w systemie IRK/DreamApply;

2) nie uruchomiono zadeklarowanego przez kandydata kierunku studiów;
Wówczas opłata jest zwracana na wniosek kandydata skierowany do Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – załącznik 2.

Gdzie znajdę podanie z systemu?

Podanie znajdziesz w zakładce „Zadeklarowane kierunki”, pod wybranym przez siebie kierunkiem. Po kliknięciu podanie automatycznie zapisze się na Twoim komputerze. Teraz możesz je już wydrukować i załączyć do kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
Jeśli wybrałeś więcej niż jeden kierunek – dla każdego wydrukuj osobne podanie.

Gdzie mam złożyć dokumenty?

Adres Komisji Rekrutacyjnej znajdziesz tutaj.

Jeśli jesteś cudzoziemcem lub posiadaczem Karty Polaka dokumenty składasz w Biurze Rekrutacji – ul. Norwida 25, bud. A5, pok. 8.

Kiedy mogę złożyć komplet wymaganych dokumentów i czy mogę to zrobić wcześniej niż jest wskazane w terminarzu?

Dokumenty należy składać zgodnie z terminarzem znajdującym się na stronie rekrutacja.upwr.edu.pl. Nie ma możliwości złożenia dokumentów wcześniej (ani później) niż zostało to przewidziane w terminarzu.

Czy można złożyć dokumenty przez pełnomocnika lub wysłać pocztą?

Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą/kurierem.

Przy wysyłaniu dokumentów pocztą należy pamiętać o tym, że brana pod uwagę jest data wpływu dokumentacji, a nie jej nadania. Ponadto wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, że kopia świadectwa maturalnego musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź organ wydający.

Gdzie znajdę podanie o akademik i co mam z nim zrobić?

Podanie o akademik znajdziesz na swoim koncie w systemie IRK w zakładce "Zadeklarowane kierunki" -> "Dokumenty do wydruku". Możesz złożyć wniosek na dwa sposoby:
  • osobiście w trakcie składania dokumentów, zanosząc go do stanowiska Działu Spraw Studenckich
  • przesłać skan/zdjęcie wniosku na adres mailowy dss@upwr.edu.pl lub na adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dział Spraw Studenckich, 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25.
Więcej informacji o akademikach znajdziesz TUTAJ.

Czy dostanę skierowanie na badania?

Jeśli na Twój kierunek wymagane jest orzeczenie lekarskie, otrzymasz skierowanie na badania w systemie IRK. Orzeczenie lekarskie musisz dostarczyć do właściwego dziekanatu najpóźniej do Dnia Wstępnego.

Gdzie mogę wykonać badania lekarskie?

Badania lekarskie możesz wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy. Jeśli jesteś z województwa dolnośląskiego – wykaz placówek znajdziesz tutaj.
Jeśli natomiast jesteś spoza województwa – zorientuj się gdzie, w okolicy Twojego miejsca zamieszkania, możesz wykonać te badania za darmo.
Orzeczenie lekarskie dostarcz do Twojego dziekanatu do Dnia Wstępnego.

Co z opłatą za indeks i legitymację?

Opłaty za indeks nie wnosisz, ponieważ Twój indeks będzie elektroniczny.

Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł powinieneś wpłacić na to samo konto, na które wpłacałeś opłatę rekrutacyjną. Dowód wpłaty dostarcz do Twojego dziekanatu do Dnia Wstępnego.

Czy zgodna z prawem jest publikacja list imiennych?

Tak, za UODO:

Czy zgodne z prawem jest umieszczanie imion i nazwisk kandydatów na I rok studiów, bez ich zgody, na listach wyników egzaminów wstępnych?

Tak, gdyż zezwalają na to przepisy prawa.

Uzasadnienie

Ujawnienie danych osobowych na listach wyników egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie znajduje podstawę w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z treścią art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Ponadto, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera przepisów, na mocy których dostęp do tych informacji podlegałby ograniczeniom (podmiotowym lub przedmiotowym). Obowiązkiem szkoły wyższej jest zatem zapewnienie ich jawności. Umożliwienie dostępu do danych osobowych w takiej sytuacji służy przejrzystości (transparentności) postępowania rekrutacyjnego na wyższą uczelnię.