Zasady rekrutacji dla obywateli Polski uczących się za granicą

Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz o światowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uwzględnieniu, jako przedmiotu rekrutacyjnego – w miejsce języka polskiego – języka, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

Zagraniczne świadectwa lub dyplomy

Kandydaci na studia legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej, dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, zobowiązani są w określonych terminach dostarczyć:

1)   dla kandydatów na studia I stopnia: kopię świadectwa dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty;

2)   dla kandydatów na studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, które uprawniają do kontynuacji kształcenia na żądanym stopniu studiów w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu;

3)   poświadczenie świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille;

4)   decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych);

5)   zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo);

6)   tłumaczenie przysięgłe świadectwa/dyplomu wraz z suplementem na język, w którym prowadzone są studia.