Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

I. Zagraniczne świadectwa lub dyplomy

Kandydaci na studia legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej, dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, zobowiązani są w określonych terminach dostarczyć:

1)   dla kandydatów na studia I stopnia: kopię świadectwa dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty;

2)  dla kandydatów na studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, które uprawniają do kontynuacji kształcenia na żądanym stopniu studiów w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu;

3)  poświadczenie świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille;

4)  decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych);

5)  zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo);

6)  tłumaczenie przysięgłe świadectwa/dyplomu wraz z suplementem na język, w którym prowadzone są studia.

II. Dokumenty składane przez cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia I lub II stopnia na UPWr rejestrują się poprzez system DreamApply. W określonych terminach składają dodatkowo oprócz dokumentów wymienionych w części I- zagraniczne świadectwa lub dyplomy:

1)   podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu DreamApply podpisane przez kandydata;

2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wskazane w systemie DreamApply. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)   dokument wymieniony w cz. III uprawniający do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności do wglądu;

4)   dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką;

5)   kandydaci ubiegający się o przyjęcie nas studia na zasadzie odpłatności, przedstawiają dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów;

6)  w przypadku kandydatów podejmujących studia prowadzone w języku polskim wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 poprzez:

a)    posiadanie zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, albo:

b)  posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B2 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:

c)  potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, albo:

d)  posiadanie świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, gdzie zajęcia były prowadzone w języku polskim lub świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski;

7) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim;

8) paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia do wglądu;

9) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, agroiżynieria, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka, zootechnika).


III. Nieodpłatne podejmowanie studiów przez obcokrajowców

Na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim do nieodpłatnego podejmowania i odbywania studiów uprawnieni są: 

1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, 
8. Stypendyści programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub stypendyści uczelni.

Rekrutację cudzoziemców na warunkach odpłatności na studia w języku polskim lub angielskim prowadzi Biuro Rekrutacji.
Wszyscy cudzoziemcy  rejestrują się w systemie DreamApply na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl/rejestracja.