Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

I Zagraniczne świadectwa lub dyplomy

Kandydaci na studia legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej, dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, zobowiązani są w określonych terminach dostarczyć:

1)   dla kandydatów na studia I stopnia: kopię świadectwa dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty;

2)   dla kandydatów na studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, które uprawniają do kontynuacji kształcenia na żądanym stopniu studiów w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu;

3)   poświadczenie świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE/ EFTA);

4)   decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych) lub oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do przedłożenia  decyzji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów;

5)   zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo);

6)   tłumaczenie przysięgłe świadectwa/dyplomu wraz z suplementem na język, w którym prowadzone są studia.

II Dokumenty składane przez cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia I lub II stopnia na UPWr rejestrują się poprzez system DreamApply. W określonych terminach składają dodatkowo oprócz dokumentów wymienionych w części I- zagraniczne świadectwa lub dyplomy:

1)    podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu DreamApply podpisane przez kandydata;

2)    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wskazane w systemie DreamApply. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)    dokument wymieniony w cz. III uprawniający do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności do wglądu;

4)    dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką;

5)    kandydaci ubiegający się o przyjęcie nas studia na zasadzie odpłatności, przedstawiają dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów;

6)    w przypadku kandydatów podejmujących studia prowadzone w języku polskim wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 poprzez:

a)    posiadanie zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, albo:

b)    posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:

c)    potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, albo:

d)    posiadanie świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, gdzie zajęcia były prowadzone w języku polskim lub świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski;

7)    w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim;

8)      kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NNW na okres kształcenia w Polsce, lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub kserokopię umowy NFZ wraz z oryginałem do wglądu, lub pisemne zobowiązanie do zawarcia przed rozpoczęciem studiów umowy z NFZ (załącznik 4);

9)    paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia do wglądu;

10) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Zaświadczenie lekarskie wydane w języku innym niż język, w którym prowadzone są studia, powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język, w którym  odbywają się studia.

III Nieodpłatne podejmowanie studiów przez obcokrajowców

Na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim do nieodpłatnego podejmowania i odbywania studiów uprawnieni są: 

1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), 

4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, 

6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,  

8. Stypendyści programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub stypendyści uczelni.


Rekrutację cudzoziemców na warunkach odpłatności na studia w języku polskim lub angielskim prowadzi Biuro Rekrutacji.
Wszyscy cudzoziemcy  rejestrują się w systemie DreamApply na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl/rejestracja.