Zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

poziom podstawowy – standard level poziom rozszerzony – high level
Matura IB Odpowiednik nowej matury Matura IB Odpowiednik nowej matury
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

2. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie EB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

Ocena z egzaminu pisemnego z matury EB Punkty na poziomie
Podstawowym
(liczba godzin od 2-3)
Rozszerzonym
(liczba godzin od 4-5)
9,51 – 10,00 100 100
9,01 – 9,50 85 95
8,51 – 9,00 75 85
8,01 – 8,50 65 75
7,51 – 8,00 60 65
7,01 – 7,50 50 60
6,51 – 7,00 40 55
6,00 – 6,50 30 50