Zasady rekrutacji na studia II stopnia 2020/2021

Na podstawie Uchwały nr 33/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022 na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 rekrutacja prowadzona będzie według następujących zasad:


Na studia II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny i uzyskały dyplom ukończenia studiów.

 1. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z suplementem. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom wraz z suplementem należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 2. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia wymagane kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności, stanowiące podstawę rekrutacji kandydatów na studia II stopnia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki określone w §17, na pierwszy rok studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający tych warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.
 4. Na trzysemestralne studia stacjonarne drugiego stopnia może być przyjęty absolwent studiów licencjackich pod warunkiem uzupełnienia kompetencji inżynierskich, za które uzyska do 30 punktów ECTS. Uzupełnione kompetencje muszą być równoważne z tymi, jakie posiada absolwent studiów inżynierskich danego kierunku.
 5. Kandydat na kierunki/specjalności prowadzone w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim. Na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt minimalny poziom biegłości językowej to B2.
 6. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.
 7. Nie wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor.
 8. Kandydat na studia II stopnia składa:
  • podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);
  • poświadczoną przez komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i oryginał do wglądu;
  • poświadczoną przez komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu i oryginał do wglądu;
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • kandydat zobowiązany jest okazać do wglądu komisji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport) w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać oprócz dokumentów wymienionych w § 24 pkt 1-4 upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą/lub kurierem lub złożenia za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć do kompletu dokumentów oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych ze stanem faktycznym stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
  • osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie zgodne z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651). Dotyczy to kierunków: agrobiznes, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5.
 9. Szczegółowe zasady dot. dokumentów wymaganych od kandydatów na I rok stacjonarnych studiów wspólnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku angielskim na kierunkach: Animal Husbandry, Horticulture, Landscape Architecture z Hunan Agricultural University w Changsha w Chinach zostaną określone w zarządzeniu rektora dot. procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.


KIERUNEK WYMAGANIA
agrobiznes
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, podstawy ekonomii) niezbędnych do łączenia wiedzy rolniczej z umiejętnościami zarządzania;
 • ma ogólna wiedzę o produkcji rolniczej;
 • powinna posiadać elementarną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii oraz zarządzania, dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej;
 • ma wiedzę pozwalającą na: prawidłowe formułowanie problemu i zadania inżynierskiego, zastosowanie odpowiednich środków do jego realizacji, zaprezentowanie rozwiązania problemu w formie publicznego wystąpienia lub pisemnego opracowania, podjęcie merytorycznej dyskusji w zakresie ochrony roślin.
architektura krajobrazu Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu matematyki, biologii roślin i geometrii wykreślnej, ma wiedzę przydatną do rozumienia i opisu przestrzeni, zna podstawowe zasady perspektywy, proporcji, kompozycji rysunku i rzeźby oraz odwzorowania przestrzeni;
 • z zakresu definiowania wytycznych projektowych na podstawie wniosków z analiz, stosuje podstawowe zasady projektowania terenów i obiektów architektury krajobrazu o różnej funkcji;
 • dotyczące systematyki i nomenklatury roślin, charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni, zna zasady inwentaryzacji zieleni, ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z pielęgnacją zieleni;
 • potrzebne do sporządzania uproszczonej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami formalno-prawnymi i przedstawiania jej w formie rysunkowej i opisowej, ma podstawową wiedzę w zakresie technik wizualizacji idei i projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych, wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie;
 • w zakresie znajomości podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem, jego kształtowaniem i ochroną, ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kompozycją i ochroną krajobrazu kulturowego;
 • do rozpoznawania charakterystycznych dla różnych okresów historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz ich komponentów, zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu ogrodów, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne;
 • posiada elementarną wiedzę w zakresie form ochrony obiektów zabytkowych występujących w krajobrazie oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony;
 • zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu, zna mechanizmy działania gospodarki rynkowej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.
bioinformatyka Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera i posiada kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu nauk podstawowych (fizyka, biologia, chemia) na poziomie pozwalającym na wykorzystanie ich w rozwiązywaniu zagadnień bioinformatycznych;
 • z zakresu biochemii, botaniki i zoologii oraz zagadnień środowiskowych włączając biometeorologię, biomonitoring środowiska, indeksy biologiczne oraz techniki analityczne;
 • z zakresu zaawansowanej statystyki i matematyki wyższej;
 • z zakresu informatyki, w szczególności z podstaw programowania, tworzenia baz danych, znajomości algorytmów obliczeniowych;
 • z zakresu estymacji parametrów, pakietów statystycznych, testowania hipotez, podstaw statystycznego modelowania danych;
 • z zakresu biologii molekularnej, genetyki, genomiki i proteomiki, biologii komórki, planowania eksperymentów, badań genomu metodami genetyki molekularnej, technik mikroskopowych.
biologia Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł licencjata lub jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich i posiada kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • w zakresie nauk podstawowych (chemia, biochemia, fizyka) w zakresie pozwalającym na zrozumienie zagadnień przyrodniczych;
 • w zakresie podstaw matematyki/statystyki matematycznej dostosowanej do potrzeb nauk przyrodniczych;
 • w zakresie botaniki systematycznej i morfologii roślin, zoologii bezkręgowców i kręgowców, genetyki ogólnej oraz biologii komórki i histologii, a także biologii molekularnej stosowanej w różnych dyscyplinach biologii;
 • w zakresie biologii rozwoju organizmów żywych;
 • w zakresie ekologii i ochrony środowiska, szczególnie w zakresie określania wzajemnych relacji między organizmami a ich środowiskiem;
 • w zakresie anatomii i fizjologii roślin, zwierząt i człowieka;
 • w zakresie mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów w środowisku oraz wpływu na zdrowie roślin, zwierząt i człowieka;
 • w zakresie immunologii ze szczególnym uwzględnieniem roli biologicznej układu odpornościowego organizmów żywych;
 • w zakresie ewolucjonizmu z uwzględnieniem czynników i mechanizmów ewolucji oraz współczesnych teorii ewolucji.
biologia człowieka
Na drugi stopień studiów może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł licencjata lub jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich i posiada kompetencje, w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z nauk podstawowych (chemia, biochemia, fizyka) w zakresie pozwalającym na zrozumienie zagadnień przyrodniczych;
 • z podstaw matematyki lub/i statystyki matematycznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb nauk przyrodniczych
 • z botaniki i zoologii w zakresie podstawowym, genetyki ze szczególnym uwzględnieniem genetyki człowieka, genetyki molekularnej i genomiki oraz biologii komórki i histologii;
 • z biologii rozwoju organizmów żywych ze szczególnym uwzględnieniem człowieka;
 • z anatomii prawidłowej człowieka oraz fizjologii zwierząt i człowieka;
 • z mikrobiologii, ze szczególnym wpływem mikroorganizmów na środowisko życia i zdrowie człowieka;
 • z immunologii ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych i biochemicznych mechanizmów będących podstawą odporności na czynniki zagrażające homeostazie ustroju;
 • ewolucjonizmu z uwzględnieniem czynników i mechanizmów ewolucji oraz współczesnych teorii ewolucji;
 • podstaw ergonomii ze szczególnym uwzględnieniem kierunków badawczych we współczesnej ergonomii.
biotechnologia Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu chemii, matematyki, fizyki, biochemii, biologii komórki i mikrobiologii dostosowaną do kierunku biotechnologia;
 • z zakresu możliwości wykorzystania różnych organizmów i enzymów do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz typowych technologii otrzymywania różnych bioproduktów;
 • z zakresu technik sterowania metabolizmem komórkowym;
 • umiejętność wykonywania podstawowych analiz z wykorzystaniem metod i technik chemicznych, biologicznych i fizycznych w zakresie biotechnologii;
 • z zakresu wykorzystania podstawowych operacji jednostkowych, aparatury i urządzeń stosowanych w procesach biotechnologicznych;
 • z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji zadania o charakterze projektowym.
budownictwo Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, które stanowią podstawę przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych;
 • z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji;
 • z mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności;
 • zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów;
 • zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie konstrukcji oraz organizację i technologię robót budowlanych;
 • normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową;
 • przepisy prawa budowlanego;
 • zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych – metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych;
 • zasady fundamentowania obiektów budowlanych;
 • potrafi:
  • wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych;
  • zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane i murowe;
  • zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, rolniczego, wodnego i komunikacyjnego.
geodezja i kartografia Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka) niezbędną do rozumienia matematycznego opisu zjawisk, posługiwania się metodami matematycznymi oraz rozumienia procesów fizycznych w przyrodzie i wykorzystywania praw przyrody w naukach o Ziemi – szczególnie geodezji i kartografii;
 • z zakresu metod wyrównania obserwacji geodezyjnych w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w różnych działach geodezji i kartografii;
 • w posługiwaniu się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii; wykonywania transformacji między układami; wykonywania pomiarów geodezyjnych na dużych obszarach;
 • pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej;
 • obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych do/z komputera; organizacji i wykonywania prac związanych z pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • wykonywania pomiarów oraz podstawowych prac geodezyjnych niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji;
 • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych w celu uzyskania map i ich fotointerpretacji przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • w zakresie zakładania i prowadzenia katastru, wykonywania podstawowych czynności w procesie wyceny nieruchomości; zrozumienia procesów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP, wykorzystywania danych z zakresu informacji przestrzennej w geodezji i kartografii, redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
gospodarka przestrzenna Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych (przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, matematyka, fizyka, socjologia) – niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym; pozwalające na prawidłowe kształtowanie przestrzeni zgodnie wymogami środowiskowymi i potrzebami rozwoju cywilizacyjnego;
 • z zakresu przedmiotów technicznych (urbanistyka, planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej) - służące do przeprowadzania studiów i analiz przestrzennych, pozwalające kształtować ład przestrzenny i opracowywać dokumenty planistyczne;
 • z zakresu przedmiotów ekonomicznych (ekonomia, ekonomika miast i regionów, strategia rozwoju gminy) - służące przeprowadzaniu analiz społecznogospodarczych, definiowaniu celów rozwojowych i programowaniu polityki rozwojowej.
inżynieria bezpieczeństwa Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • wiedzę z wybranych działów matematyki oraz statystyki na poziomie umożliwiającym wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
 • wiedzę z ergonomii i bhp, która stanowi podstawę do projektowania i realizacji procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi oraz kontroli warunków pracy i standardów bezpieczeństwa;
 • wiedzę niezbędną do projektowania i realizacji procesów związanych z bezpieczeństwem środowiska przyrodniczego oraz obiektów technicznych;
 • zna zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.
inżynieria i gospodarka wodna Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia głównych procesów zachodzących w środowisku i pozwalającą przeobrażać i eksploatować zasoby środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • dotyczące procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w atmosferze ziemskiej, lądowej części cyklu hydrologicznego oraz urządzeniach poprawiających przydatność wody, opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstawy ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, głównych źródeł zanieczyszczenia wód i sporządzania ich klasyfikacji;
 • z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego; wiedzę dotyczącą urządzeń wodnych m in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa hydrotechnicznego;
 • dotyczące gospodarowania wodą, ze szczególnym uwzględnieniem okresów ekstremalnych (susze i powodzie), podstawowych urządzeń wodnych, elementów składowych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych budowli związanych z gospodarką wodną takich jak: zbiorniki retencyjne, pompownie, elektrownie wodne, oczyszczalnie ścieków itp.;
 • w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej: przygotowania dokumentacji planistycznej uwzględniającej potrzeby gospodarki wodnej, dokumentacji pozwalającej na korzystanie z zasobów wodnych środowiska oraz wykonywania ocen oddziaływania na środowisko;
 • pozwalające na prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji; umożliwiającej zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.
inżynieria środowiska Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku, pozwalającą na prawidłową ochronę i kształtowanie środowiska z wykorzystaniem zabiegów technicznych;
 • dotyczące procesów fizycznych zachodzące w atmosferze ziemskiej oraz lądowej części cyklu hydrologicznego: opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstaw ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego: wiedzę dotyczącą budowli hydrotechnicznych m.in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z tego zakresu;
 • dotyczącą sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, technologii oczyszczania wód i ścieków oraz gospodarki odpadami, ogólnych zasady eksploatacji obiektów oraz nowych technologii stosowanych w gospodarce odpadami i oczyszczaniu wody i ścieków;
 • dotyczącą systemów infrastruktury technicznej na obszarach rolnych i zurbanizowanych, kompleksowego kształtowania terenu, stosowania właściwych metod nawodnień, odwodnień, melioracji przeciwerozyjnych oraz eksploatacji urządzeń melioracyjnych;
 • z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii rzecznej, zbiorników retencyjnych i budowli związanych z inżynierią środowiska, metod projektowania i wykonawstwa wybranych urządzeń i obiektów; pozwalające na: prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji, zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.
ochrona środowiska Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z przedmiotów podstawowych niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku;
 • z przedmiotów dotyczących budowy, składu i ochrony litosfery, atmosfery i hydrosfery;
 • organizacji systemów ekologicznych w układzie organizm – środowisko, oraz ich wzajemnych wewnątrzpopulacyjnych i międzypopulacyjnych oddziaływań;
 • procesów wykorzystywanych w wybranych instalacjach służących ochronie środowiska;
 • monitoringu środowiska, standardów i norm środowiskowych oraz systemów zarządzania środowiskiem.
odnawialne źródła energii
i gospodarka odpadami
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych niezbędną do opisu matematycznego zjawisk fizycznych i formułowania modeli matematycznych i statystycznych oraz konieczną do rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych w oparciu o prawa fizyki i chemii;
 • w zakresie fizyki, wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w czasie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
 • w zakresie chemii, biochemii, i biologii niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w czasie pozyskiwania energii z produktów i opadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego a także innych źródeł energii odnawialnej;
 • z zakresu prawa, ekonomii oraz zarządzania gospodarką odpadami i energetyką odnawialną, jakością oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w tym przedsiębiorczości indywidualnej;
 • z zakresu, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stosowanych w gospodarce odpadami;
 • potrafi prawidłowo formułować problem i zadanie inżynierskie, zastosować odpowiednie środki do jego realizacji, zaprezentować rozwiązania problemu w formie publicznego wystąpienia lub pisemnego opracowania, podjąć merytoryczną dyskusję w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.
ogrodnictwo Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (chemia, fizyka, biochemia),
 • z zakresu przedmiotów związanych z budową, fizjologią i taksonomią roślin,
 • z zakresu nauk o środowisku i siedlisku roślin ogrodniczych,
 • z zakresu zasad uprawy, żywienia i ochrony przed agrofagami podstawowych gatunków roślin ogrodniczych oraz zasad oceny ich przydatności i jakości,
 • z zakresu podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem naturalnym, jego kształtowaniem i ochroną,
 • samodzielnego i grupowego opracowania inżynierskich prac projektowych w oparciu o samodzielnie zgromadzony materiał potrzebny do ich realizacji.
rolnictwo Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia
 • z zakresu nauk podstawowych (biologia, chemia, fizyka i pokrewne) pozwalających zrozumieć zjawiska występujące w produkcji rolniczej i jej otoczeniu;
 • z zakresu nauk o środowisku i siedlisku roślin uprawnych,
 • z zakresu elementarnej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej, bazy danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji,
 • z możliwości wykorzystania podstawowych technik, aparatury, urządzeń i technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • z zakresu podstawowych praw ekonomii i rynku rolnego oraz praw rządzących produkcją, wymianą i konsumpcją.
technologia żywności i żywienie człowieka Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu chemii, mikrobiologii, matematyki i fizyki, dostosowaną do nauk o żywności;
 • z zakresu oceny właściwości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
 • z zakresu stosowania w technologii żywności operacji jednostkowych, aparatury i urządzeń;
 • z zakresu procesów wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych;
 • z zakresu sensorycznej, fizykochemicznej, mikrobiologicznej i toksykologicznej analizy żywności;
 • z zakresu zasad racjonalnego żywienia różnych grup ludności i umiejętność opracowywania prawidłowych jadłospisów dla ludzi zdrowych i chorych;
 • z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym.
zarządzanie i inżynieria produkcji
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu nauk podstawowych (matematyka i statystyka) niezbędną do opisu matematycznego zjawisk fizycznych i formułowania modeli matematycznych i statystycznych, (fizyka i chemia) konieczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych w oparciu o prawa fizyki i chemii,
 • z zakresu prawa gospodarczego, marketingu i zarządzania niezbędne w różnych formach działalności związanej z produkcją rolniczą,
 • z zakresu finansów i rachunkowości pozwalające na ocenę projektów inwestycyjnych i wykonanie rachunku kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji,
 • z zakresu ekologii zarządzania środowiskowego, logistyki w przedsiębiorstwie oraz procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz infrastruktury gospodarstw wiejskich,
 • z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, inżynierii materiałowej oraz automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych pozwalające prawidłowo rozwiązywać zadania techniczne i menedżerskie, oraz formułować problemy i zadania inżynierskie przy zastosowaniu odpowiednich środków do ich realizacji,
 • jest przygotowana do zaprezentowania rozwiązania problemu w formie publicznego wystąpienia lub pisemnego opracowania, podjęcie merytorycznej dyskusji w zakresie zarządzania procesami i inżynierii produkcji rolniczej.
zarządzanie jakością i analiza żywności Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne dokształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców,
 • rozumienie zjawisk biologicznych i fizykochemicznych zachodzących podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości,
 • znajomość systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym,
 • opanowanie różnych technik analizy w ocenie jakości surowców, produktów, materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym
zootechnika Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu chemii, matematyki, fizyki, biochemii, biologii komórki i mikrobiologii dostosowaną do kierunku zootechnika;
 • znajomość metod agrotechnicznych stosowanych w uprawie roślin oraz metod hodowlanych i systemów chowu, a także czynników determinujących dobrostan w produkcji zwierzęcej i gospodarowaniu zwierzyną łowną;
 • elementarną wiedzę o prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach produkcji zwierzęcej; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze chowu i hodowli zwierząt;
 • z zakresu towaroznawstwa surowców oraz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także możliwości ich modyfikacji poprzez zastosowanie technik agrotechnicznych i zabiegów zootechnicznych;
 • umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych/wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie uznawanym za podstawowy dla zootechniki z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, interpretacji i dokumentacji wyników badań.
żywienie człowieka i dietetyka
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • wiedzę ogólną z zakresu chemii, biochemii, mikrobiologii oraz anatomii i fizjologii człowieka;
 • znajomość podstawowych zasad żywienia człowieka i dietetyki;
 • rozumienie funkcjonowania poradnictwa żywieniowego oraz zasad racjonalnego żywienia różnych grup ludności;
 • umiejętność przygotowywania odpowiednio dobranych jadłospisów dla ludzi zdrowych i chorych;
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji zadania o charakterze projektowym.