Zasady rekrutacji na studia I stopnia 2018/2019

Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych i egzaminu wstępnego na kierunku architektura krajobrazu (rysunek odręczny).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani na I rok studiów.


Sprawdź:

Przedmioty rekrutacyjne

Jak przeliczyć punkty?

Jak przeliczyć punkty na architekturę krajobrazu?

Jak wygląda egzamin z rysunku?

Jak przeliczyć punkty na weterynarię?
Przedmioty rekrutacyjne*

KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
AGROBIZNES język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
język polski, język obcy, 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki,
rysunek odręczny (egzamin wstępny)
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOINFORMATYKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki, informatyki
BIOLOGIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOLOGIA CZŁOWIEKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
BUDOWNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
EKONOMIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
GEODEZJA I KARTOGRAFIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
GOSPODARKA PRZESTRZENNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
geografii, matematyki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
MEDYCYNA ROŚLIN język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OCHRONA ŚRODOWISKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA ODPADAMI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OGRODNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ROLNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
egzamin wstępny sprawdzający umiejętności praktyczne i motywację kandydata
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
WETERYNARIA biologia i chemia tylko na poziomie rozszerzonym
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ZOOTECHNIKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki


*język polski oraz język obcy – poziom podstawowy lub rozszerzony, 

matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony

pozostałe przedmioty – wyłącznie poziom rozszerzony
Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii i architektury krajobrazu) przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = Jo + Jp + (Pw x 10)
Gdzie dla kandydatów z nową maturą:

Jo - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego,

Jp - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka polskiego),

Pw - oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego do wyboru,

liczone według poniższej zasady:


0,4 x P albo 1,0 x R


P - liczba punktów procentowych z poziomu podstawowego,

R - liczba punktów procentowych z poziomu rozszerzonego,

Rys - liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 10 (dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu).
Gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

Jo - oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczaną wg zasad określonych w § 10

Jp - oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego) przeliczoną wg zasad określonych w § 7,

Pw - liczba punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczona wg zasad określonych w § 10,

Rys - liczba punktów uzyskanych z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 10 dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu)
Jak przeliczyć punkty na architekturę krajobrazu?

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na architekturę krajobrazu przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw x 10) + Rys
Jak wygląda egzamin z rysunku?

Na egzamin z rysunku kandydat powinien mieć własny komplet kredek ołówkowych i ołówków o różnych twardościach oraz twardy podkład 50x70 cm (ewentualnie gumkę do mazania, temperówkę).

Brystol formatu 50x70 cm kandydat otrzyma ostemplowany na miejscu egzaminu.

Egzamin z rysunku składa się z dwóch części, każda z nich trwa 3 godz. Pierwsza to rysunek martwej natury ołówkiem. Kandydaci wybierają miejsce wokół kompozycji przygotowanej przez egzaminatorów i rysują ją ze swojej perspektywy. Druga część to rysunek kredkami z wyobraźni, na zadany temat (związany z architekturą krajobrazu).


Jak oceniany jest egzamin z rysunku?

Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2.0.

Ocena Liczba punktów procentowych
1,0 0
2,0 120
3,0 340
3,5 450
4,0 560
4,5 670
5,0 780
6,0 900Jak przeliczyć punkty na weterynarię?

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na weterynarię przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = B + C

gdzie:

B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,

C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii

Kandydaci na weterynarię, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych.

Kandydaci na weterynarię, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

Wyjaśnienie zasad rekrutacji na weterynarię.