Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani na I rok studiów.


Sprawdź:

Przedmioty rekrutacyjne

Jak przeliczyć punkty?

Jak przeliczyć punkty na weterynarię?

Jak oceniany jest egzamin wstępny na Technologię i Organizację Gastronomii?
Przedmioty rekrutacyjne*

KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
AGROBIZNES język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
język polski, język obcy, 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOINFORMATYKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki, informatyki
BIOLOGIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOLOGIA CZŁOWIEKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
BUDOWNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
EKONOMIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
GEODEZJA I KARTOGRAFIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
GOSPODARKA PRZESTRZENNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
geografii, matematyki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
MEDYCYNA ROŚLIN język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OCHRONA ŚRODOWISKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA ODPADAMI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OGRODNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ROLNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
egzamin wstępny sprawdzający umiejętności praktyczne i motywację kandydata
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
WETERYNARIA biologia i chemia tylko na poziomie rozszerzonym
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ZOOTECHNIKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki


*język polski oraz język obcy – poziom podstawowy lub rozszerzony, 

matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony

pozostałe przedmioty – wyłącznie poziom rozszerzony
Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii) przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = Jo + Jp + (Pw x 10)
Gdzie dla kandydatów z nową maturą:

Jo - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego,

Jp - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka polskiego),

Pw - oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego do wyboru,

liczone według poniższej zasady:


0,4 x P albo 1,0 x R


P - liczba punktów procentowych z poziomu podstawowego,

R - liczba punktów procentowych z poziomu rozszerzonego,
Gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczoną według zasad określonych w § 12;

Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego przeliczoną według zasad określonych w § 12 (dla cudzoziemców z języka ojczystego);

Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczoną według zasad określonych w § 12.
Jak przeliczyć punkty na weterynarię?

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na weterynarię przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = B + C

gdzie:

B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,

C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii

Kandydaci na weterynarię, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych.

Kandydaci na weterynarię, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

Wyjaśnienie zasad rekrutacji na weterynarię.

Jak oceniany jest egzamin na Technologię i Organizację Gastronomii?

Kandydaci na kierunek technologia i organizacja gastronomii przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin wstępny sprawdzający motywację i umiejętności praktyczne.

Motywacja kandydata będzie oceniana przez komisję egzaminacyjną na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności praktyczne, zostaną ocenione zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji w dwóch obszarach branży gastronomicznej: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zadania egzaminacyjne zostaną ustalone w oparciu o umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci szkół średnich na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, które w celu dalszego udziału w postępowaniu muszą zostać ocenione na ocenę co najmniej 3.0. Stosuje się następującą skalę ocen:

Ocena
5,0  bardzo dobry
4,5  dobry plus
4,0  dobry
3,5  dostateczny plus
3,0  dostateczny
2,0  niedostateczny = niezdany egzamin

Komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi trzech nauczycieli akademickich i przedstawiciele pracodawców, powołuje Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności spośród członków rady programowej kierunku technologia i organizacja gastronomii.