Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia 2018/2019

Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii i architektury krajobrazu) przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = Jo + Jp + (Pw x 10)Gdzie dla kandydatów z nową maturą:

Jo - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego liczoną według zasady:

0,4 x P albo 1,0 x R

P - liczba punktów procentowych z poziomu podstawowego

R - liczba punktów procentowych z poziomu rozszerzonego

Jp - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka polskiego) liczoną według zasady:

0,4 x P albo 1,0 x R

P - liczba punktów procentowych z poziomu podstawowego

R - liczba punktów procentowych z poziomu rozszerzonego

Pw - oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego do wyboru według zasady:

0,4 x P albo 1,0 x R

P - liczba punktów procentowych z poziomu podstawowego

R - liczba punktów procentowych z poziomu rozszerzonego

Rys - liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 10 (dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu);


Gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

Jo - oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczaną wg zasad określonych w § 10

Jp - oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego) przeliczoną wg zasad określonych w § 7,

Pw - liczba punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczona wg zasad określonych w § 10,

Rys - liczba punktów uzyskanych z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 10 dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu)


Jak przeliczyć punkty na architekturę krajobrazu?

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na architekturę krajobrazu przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw x 10) + Rys


Jak oceniany jest egzamin z rysunku?

Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2.0.

Ocena Liczba punktów procentowych
1,0 0
2,0 120
3,0 340
3,5 450
4,0 560
4,5 670
5,0 780
6,0 900


Jak przeliczyć punkty na weterynarię?

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na weterynarię przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = B + C

gdzie:

B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,

C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii

Kandydaci na weterynarię, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z biologii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych i chemii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych.

Kandydaci na weterynarię, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.


Przedmioty rekrutacyjne

KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
AGROBIZNES język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
język polski, język obcy,
rysunek odręczny (egzamin wstępny)
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOINFORMATYKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki, informatyki
BIOLOGIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOLOGIA CZŁOWIEKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
BUDOWNICTWO
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
EKONOMIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
geografii, matematyki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
MEDYCYNA ROŚLIN
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OCHRONA ŚRODOWISKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA ODPADAMI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OGRODNICTWO
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ROLNICTWO
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
egzamin wstępny sprawdzający umiejętności praktyczne i motywację kandydata
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
WETERYNARIA
biologia i chemia tylko na poziomie rozszerzonym
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ZOOTECHNIKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki

Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych i egzaminu wstępnego na kierunku architektura krajobrazu (rysunek odręczny).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani na I rok studiów.

Zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową 2018/2019

Kandydaci posiadający potwierdzony przez MEN dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydany przez Biuro IB w Genewie) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą.

Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

MATURA IB
POZIOM SL
 MATURA IB
POZIOM HL
ODPOWIEDNIK NOWEJ MATURY POZIOM PODSTAWOWY
ODPOWIEDNIK NOWEJ MATURY POZIOM ROZSZERZONY
7 7 100% 100%
6 6 90% 90%
5 5 75% 75%
4 4 60% 60%
3 3 45% 45%
2 2 30% 30%

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Postępowanie kwalifikacyjne na studia kandydatów – z krajów Unii Europejskiej odbywa się zgodnie z zasadami i trybem przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Kandydaci niebędący obywatelami polskimi zobowiązani są złożyć (oprócz podstawowych dokumentów):

– świadectwo ukończenia szkoły uprawniającej do podjęcia studiów wyższych wraz z apostille i z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego;

– zaświadczenie o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów w kraju, w którym zostało wydane (z placówki dyplomatycznej lub miejscowego kuratorium); w przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisał a umowy o uznawalności wykształcenia wymagane jest dodatkowo zaświadczenie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o równoważności świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości;

– świadectwo ukończenia kursu języka polskiego wydane przez studium języka polskiego dla cudzoziemców, działające przy wyższej uczelni, którego ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w języku polskim lub certyfikat wydany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na poziomie średnim ogólnym.Zasady rekrutacji dla obywateli Polski uczących się za granicą 2018/2019

Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz o światowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uwzględnieniu, jako przedmiotu rekrutacyjnego – w miejsce języka polskiego – języka, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

W celu przeliczenia ocen z zagranicznego świadectwa szkoły średniej bądź egzaminów końcowych należy przesłać skany dokumentów w języku polskim lub angielskim an adres: rekrutacja@upwr.edu.pl

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze Starą Maturą

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw. Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu – kandydaci muszą zdać egzamin z rysunku na ocenę co najmniej 2,0. Spośród kilku ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (bądź ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) z jednego przedmiotu uwzględnia się (w konkursie świadectw) najwyższą ocenę (dotyczy to także oceny z fakultetu) Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły (stara matura) z przedmiotów branych do kwalifikacji, przelicza się według następujących zasad:

  SKALA OCEN 1-6
  SKALA OCEN 2-5
 OCENA LICZBA PUNKTÓW PROCENTOWYCH
 OCENA LICZBA PUNKTÓW PROCENTOWYCH
 1,0  0 -
 -
 2,0  12 2,0
0
 3,0  34  3,0  30
 4,0  56  4,0  65
 5,0  78  5,0  90
 6,0  90  - -

Zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Dwujęzyczną 2018/2019

Absolwentom szkół dwujęzycznych, którzy zdawali maturę dwujęzyczną wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przelicza się według następującej zasady:

poziom podstawowy    – 100 % punktów

poziom rozszerzony     – 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (jednak nie więcej niż 100% – wynik należy zaokrąglić do całkowitych %)

W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego i/lub poziomu rozszerzonego oraz części zdawanej w języku polskim.

Zasady rekrutacji dla olimpijczyków

Uprawnienia uczestników Olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w latach 2018-2021 określa uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku.


  1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z tabelą, na podstawie dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady (opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych).
  2. Z przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego kandydat może skorzystać dwukrotnie: w roku otrzymania świadectwa dojrzałości oraz w roku kolejnym (niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady).
  3. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci wyłącznie finaliści i laureaci olimpiad, którzy posiadają na świadectwie oceny co najmniej dostateczne z przedmiotów objętych postępowaniem.
  4. Dodatkowe informacje dla kandydatów na wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Medycyny Weterynaryjnej.
    1. Na kierunek weterynaria z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści pięciu pierwszych miejsc Olimpiady Biologicznej i Chemicznej stopnia centralnego, a także laureaci stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok tematyczny weterynaria. Liczba laureatów i finalistów wszystkich olimpiad nie może przekroczyć 5% limitu przyjęć na studia na kierunku weterynaria.
    2. Na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści dziesięciu pierwszych miejsc stopnia centralnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 WYDZIAŁ  KIERUNEK STUDIÓW
OLIMPIADY UPRAWNIAJĄCE DO POMINIĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
BIOLOGII
I HODOWLI ZWIERZĄT

bezpieczeństwo żywności
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
bioinformatyka
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej
biologia
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej.
biologia człowieka
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej.
zootechnika
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJIarchitektura krajobrazu
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
budownictwo
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, wiedzy technicznej.
geodezja
i kartografia
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy geodezyjnej i kartograficznej.
gospodarka przestrzenna
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: ekonomicznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekonomicznej.
inżynieria bezpieczeństwa
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej,ogólnopolskiej olimpiady logistycznej.
inżynieria
i gospodarka wodna
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
inżynieria środowiska
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
weterynaria
laureaci i finaliści pierwszych pięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
BIOTECHNOLOGII
I NAUK O ŻYWNOŚCIbiotechnologia
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej.
technologia żywności
i żywienie człowieka
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
zarządzanie jakością
i analiza żywności
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
żywienie człowieka
i dietetyka
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY

agrobiznes
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
biotechnologia stosowana roślin
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ekonomia
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
medycyna roślin
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ochrona środowiska
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
odnawialne źródła energii
i gospodarka odpadami
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ogrodnictwo
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
rolnictwo
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
technika rolnicza
i leśna
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
zarządzanie
i inżynieria produkcji
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.