Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani na I rok studiów.


Sprawdź:

Przedmioty rekrutacyjne

Jak przeliczyć punkty?

Jak przeliczyć punkty na weterynarię?

Jak oceniany jest egzamin wstępny na Technologię i Organizację Gastronomii?
KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
AGROBIZNES język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
język polski, język obcy, 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOINFORMATYKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki, informatyki
BIOLOGIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOLOGIA CZŁOWIEKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
BUDOWNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
EKONOMIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
GEODEZJA I KARTOGRAFIA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
GOSPODARKA PRZESTRZENNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
geografii, matematyki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
MEDYCYNA ROŚLIN język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OCHRONA ŚRODOWISKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA ODPADAMI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
OGRODNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ROLNICTWO język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
egzamin wstępny sprawdzający umiejętności praktyczne i motywację kandydata
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
WETERYNARIA biologia i chemia tylko na poziomie rozszerzonym
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ZOOTECHNIKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki


*język polski oraz język obcy – poziom podstawowy lub rozszerzony, 

matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony

pozostałe przedmioty – wyłącznie poziom rozszerzony
Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii) przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = Jo + Jp + (Pw x 10)
Gdzie dla kandydatów z nową maturą:

Jo - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego,

Jp - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka polskiego),

Pw - oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego do wyboru,

liczone według poniższej zasady:


0,4 x P albo 1,0 x R


P - liczba punktów procentowych z poziomu podstawowego,

R - liczba punktów procentowych z poziomu rozszerzonego,
Gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczoną według zasad określonych w § 12;

Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego przeliczoną według zasad określonych w § 12 (dla cudzoziemców z języka ojczystego);

Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczoną według zasad określonych w § 12.
Jak przeliczyć punkty na weterynarię?

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na weterynarię przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = B + C

gdzie:

B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,

C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii

Kandydaci na weterynarię, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych.

Kandydaci na weterynarię, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

Wyjaśnienie zasad rekrutacji na weterynarię.

Kandydaci na kierunek technologia i organizacja gastronomii przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin wstępny sprawdzający motywację i umiejętności praktyczne.

Motywacja kandydata będzie oceniana przez komisję egzaminacyjną na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności praktyczne, zostaną ocenione zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji w dwóch obszarach branży gastronomicznej: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zadania egzaminacyjne zostaną ustalone w oparciu o umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci szkół średnich na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, które w celu dalszego udziału w postępowaniu muszą zostać ocenione na ocenę co najmniej 3.0. Stosuje się następującą skalę ocen:

Ocena
5,0  bardzo dobry
4,5  dobry plus
4,0  dobry
3,5  dostateczny plus
3,0  dostateczny
2,0  niedostateczny = niezdany egzamin

Komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi trzech nauczycieli akademickich i przedstawiciele pracodawców, powołuje Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności spośród członków rady programowej kierunku technologia i organizacja gastronomii.

Zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

poziom podstawowy – standard level poziom rozszerzony – high level
Matura IB Odpowiednik nowej matury Matura IB Odpowiednik nowej matury
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

2. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie EB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

Ocena z egzaminu pisemnego z matury EB Punkty na poziomie
Podstawowym
(liczba godzin od 2-3)
Rozszerzonym
(liczba godzin od 4-5)
9,51 – 10,00 100 100
9,01 – 9,50 85 95
8,51 – 9,00 75 85
8,01 – 8,50 65 75
7,51 – 8,00 60 65
7,01 – 7,50 50 60
6,51 – 7,00 40 55
6,00 – 6,50 30 50

Zasady rekrutacji dla obywateli Polski uczących się za granicą

Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz o światowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uwzględnieniu, jako przedmiotu rekrutacyjnego – w miejsce języka polskiego – języka, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

W celu przeliczenia ocen z zagranicznego świadectwa szkoły średniej bądź egzaminów końcowych należy przesłać skany dokumentów w języku polskim lub angielskim an adres: rekrutacja@upwr.edu.pl

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze Starą Maturą

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw. Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu – kandydaci muszą zdać egzamin z rysunku na ocenę co najmniej 2,0. Spośród kilku ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (bądź ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) z jednego przedmiotu uwzględnia się (w konkursie świadectw) najwyższą ocenę (dotyczy to także oceny z fakultetu) Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły (stara matura) z przedmiotów branych do kwalifikacji, przelicza się według następujących zasad:

  SKALA OCEN 1-6
  SKALA OCEN 2-5
 OCENA LICZBA PUNKTÓW PROCENTOWYCH
 OCENA LICZBA PUNKTÓW PROCENTOWYCH
 1,0  0 -
 -
 2,0  12 2,0
0
 3,0  34  3,0  30
 4,0  56  4,0  65
 5,0  78  5,0  90
 6,0  90  - -

Zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Dwujęzyczną

Kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = Pd x 4/3

gdzie:

  • Pd – oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
  • – oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%. W przypadku przedmiotów dodatkowych (wybieranych) na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim.

Zasady rekrutacji dla olimpijczyków

Uprawnienia uczestników Olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w latach 2018-2021 określa uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku.


  1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z tabelą, na podstawie dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady (opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych).
  2. Z przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego kandydat może skorzystać dwukrotnie: w roku otrzymania świadectwa dojrzałości oraz w roku kolejnym (niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady).
  3. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci wyłącznie finaliści i laureaci olimpiad, którzy posiadają na świadectwie oceny co najmniej dostateczne z przedmiotów objętych postępowaniem.
  4. Dodatkowe informacje dla kandydatów na wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Medycyny Weterynaryjnej.
    1. Na kierunek weterynaria z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści pięciu pierwszych miejsc Olimpiady Biologicznej i Chemicznej stopnia centralnego, a także laureaci stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok tematyczny weterynaria. Liczba laureatów i finalistów wszystkich olimpiad nie może przekroczyć 5% limitu przyjęć na studia na kierunku weterynaria.
    2. Na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści dziesięciu pierwszych miejsc stopnia centralnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 WYDZIAŁ  KIERUNEK STUDIÓW
OLIMPIADY UPRAWNIAJĄCE DO POMINIĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
BIOLOGII
I HODOWLI ZWIERZĄT

bezpieczeństwo żywności
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
bioinformatyka
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej
biologia
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej.
biologia człowieka
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej.
zootechnika
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJIarchitektura krajobrazu
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
budownictwo
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, wiedzy technicznej.
geodezja
i kartografia
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy geodezyjnej i kartograficznej.
gospodarka przestrzenna
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: ekonomicznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekonomicznej.
inżynieria bezpieczeństwa
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej,ogólnopolskiej olimpiady logistycznej.
inżynieria
i gospodarka wodna
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
inżynieria środowiska
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy i umiejętności budowlanych.
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
weterynaria
laureaci i finaliści pierwszych pięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
BIOTECHNOLOGII
I NAUK O ŻYWNOŚCIbiotechnologia
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej.
technologia żywności
i żywienie człowieka
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
zarządzanie jakością
i analiza żywności
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
żywienie człowieka
i dietetyka
laureaci i finaliści pierwszych dziesięciu miejsc stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów).
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY

agrobiznes
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
biotechnologia stosowana roślin
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ekonomia
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
medycyna roślin
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ochrona środowiska
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
odnawialne źródła energii
i gospodarka odpadami
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
ogrodnictwo
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
rolnictwo
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
technika rolnicza
i leśna
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.
zarządzanie
i inżynieria produkcji
laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekonomicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, innowacji technicznych i wynalazczości, matematycznej, ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (tyko z bloków tematycznych zgodnych z kierunkiem studiów), wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej.