Składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Studia I stopnia

Jakie dokumenty należy złożyć:

OSOBIŚCIE:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
4. Kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).


ZA POŚREDNICTWEM POCZTY:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający,
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający.

Pamiętaj!
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą zadbaj o prawidłowe zaadresowanie koperty. W polu adresata należy wpisać adres kierunkowej komisji rekrutacyjnej, który znajdziesz tutaj.


PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający,
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający.
Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).
Wzór dostępny jest tutaj.


Studia II stopnia

Jakie dokumenty należy złożyć:

OSOBIŚCIE:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie z dziekanatu, jeśli nie masz jeszcze dyplomu,
5. Kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) lub wypis z indeksu.

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub zaświadczenie z dziekanatu, jeśli nie masz jeszcze dyplomu,
5. Kopia suplementu do dyplomu potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub wypis z indeksu.

Pamiętaj!
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą zadbaj o prawidłowe zaadresowanie koperty. W polu adresata należy wpisać adres wydziałowej komisji rekrutacyjnej, który znajdziesz tutaj. Na kopercie prosimy o podanie wybranego kierunku studiów.


PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub zaświadczenie z dziekanatu, jeśli nie masz jeszcze dyplomu,
5. Kopia suplementu do dyplomu potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub wypis z indeksu.
Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).
Wzór dostępny jest tutajGDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?GDZIE ZROBIĆ BADANIA LEKARSKIE?

Na podanych poniżej kierunkach dodatkowo wymagane są badania lekarskie, zaświadczające o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku. Skierowanie na badania otrzymasz przy składaniu dokumentów lub pocztą razem z decyzją o przyjęciu na studia. 
Jeżeli nie jesteś z województwa dolnośląskiego to sprawdź przychodnie w swoim mieście w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
 
agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności, żywienie człowieka i dietetyka.
ZARZĄDZANIE REKTORA NR 62/2017 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
DOSTĘPNE JEST TUTAJ