Składanie dokumentów w Kierunkowych Komisjach RekrutacyjnychAdresy Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych znajdziesz tutajJakie dokumenty należy złożyć:

OSOBIŚCIE:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
4. Kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).


ZA POŚREDNICTWEM POCZTY:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający,
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający.

Pamiętaj!
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą zadbaj o prawidłowe zaadresowanie koperty. W polu adresata należy wpisać adres kierunkowej komisji rekrutacyjnej, który znajdziesz tutaj.


PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ:

1. Podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający,
4. Kopia świadectwa maturalnego potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający.
Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).GDZIE ZROBIĆ BADANIA LEKARSKIE?

Na podanych poniżej kierunkach dodatkowo wymagane są badania lekarskie, zaświadczające o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku. Skierowanie na badania otrzymasz przy składaniu dokumentów lub pocztą razem z decyzją o przyjęciu na studia.
 
agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności, żywienie człowieka i dietetyka.

Badania należy dostarczyć najpóźniej do dnia wstępnego do właściwego dziekanatu.ZARZĄDZANIE REKTORA NR 62/2017 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
DOSTĘPNE JEST TUTAJ

 
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO NFZ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BEZ WNOSZENIA DODATKOWEJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ

WNIOSEK O ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ

POTWIERDZENIE WPŁYWU DOKUMENTÓW