Akty Prawne

Ustawy


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów


Uchwały


Uchwała nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 oraz na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego


Zarządzenia

Zarządzenie nr 35/2016 Rektora UPWr dnia 11 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w UPWr na zasadach odpłatności

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława TołpyInformacje dotyczące spraw studenckich

Akademiki, stypendium rektora, stypendium ministra, pomoc materialna, ubezpieczenia, kredyty studenckie