Akty Prawne

Ustawy


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów


Uchwały


Uchwała nr 123/2018 Senatu UPWr z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 14/2019 Senatu UPWr z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 124/2018 Senatu UPWr z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

Uchwała nr 88/2019 Senatu UPWr z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się


Zarządzenia

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora UPWr z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zarządzenie nr 57/2019 Rektora UPWr z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora UPWr z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora UPWr z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020Informacje dotyczące spraw studenckich

Akademiki, stypendium rektora, stypendium ministra, pomoc materialna, ubezpieczenia, kredyty studenckie