Listy osób przyjętych na studia II stopnia

Ze względu na zbyt małą liczbę chętnych Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzje o nieuruchomieniu kierunku: agrobiznes.
Osoby, które aplikowały na ten kierunek mogą ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej, poprzez złożenie wniosku (będącego zał. nr 2 do zarządzenia nr 223/2019 Rektora UPWr z dnia 13 grudnia 2019 r.) we właściwym dziekanacie. 

Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

Listy przyjętych w podziale na ścieżki kształcenia

architektura krajobrazu – kształtowanie i ochrona krajobrazu
budownictwo – konstrukcje budowlane
gospodarka przestrzenna – rynek nieruchomości
gospodarka przestrzenna – zarządzanie przestrzenią
inżynieria bezpieczeństwa – bezpieczeństwo ekologiczne
inżynieria i gospodarka wodna – gospodarka wodna
inżynieria środowiska – gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
inżynieria środowiska – technika sanitarna
ochrona środowiska – ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych/zarządzanie ryzykiem środowiskowym
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – gospodarka odpadami/odnawialne źródła energii
ogrodnictwo – produkcja ogrodnicza