Realizowane projekty

Biuro Rekrutacji realizuje trzy projekty finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Opisy projektów dostępne są poniżej.

WUELS - Natural algorithm for success

WUELS - Natural algorithm for success.

Tytuł projektu: Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skierowana do kandydatów z zagranicy zainteresowanych studiami przyrodniczo-technologicznymi

Cel projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie na UPWr liczby potencjalnych kandydatów z zagranicy na studia prowadzone w języku polskim (głównie: Ukraina, Białoruś) oraz na studia prowadzone w języku angielskim (kraje skandynawskie i anglosaskie), a także zwiększenie rozpoznawalności UPWr na międzynarodowym rynku edukacyjnym przy użyciu nowoczesnych narzędzi marketingowych.
Cele projektu są tożsame ze strategicznymi celami rozwoju UPWr: podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach związanych z wiodącymi dyscyplinami naukowymi Jednostki.

Opis rezultatu:
Zrealizowane zostały filmy poświęcone życiu i karierze zagranicznego studenta UPWr – „studia-życie-kariera”, ukazujących studia na uczelni z perspektywy studentów i absolwentów zagranicznych. Powstał również film promocyjny UPWr. Wszystkie nagrania dostępne są w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Dzięki nim zwiększa się rozpoznawalność UPWr na arenie międzynarodowej.
Częścią kampanii są również webinary skierowane do kandydatów zza granicy na studia w języku polskim (przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi) i angielskim (kraje skandynawskie i anglosaskie). Podczas nich przyszli studenci mogą dowiedzieć się, jak przebiega proces rekrutacyjny, jakie kierunki studiów są oferowane oraz jakie są warunki socjalno-bytowe na Uczelni i w Polsce. Kandydaci mogą także zadawać pytania pracownikom biura rekrutacji i bohaterom filmów.

Grupy docelowe:
W ramach projektu została przygotowana kampania informacyjno-promocyjna studiów prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim, która jest skierowana do potencjalnych zagranicznych kandydatów na studia, rodziców kandydatów oraz nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych.

Dofinansowanie: 99525,00 zł

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2020-09-30


Poznajcie naszych bohaterów:
Safourę Rezę (film 3 minutowy, film 7 minutowy), absolwentkę kierunku weterynaria,
Danyila Kachurovskyi’ego (film 3 minutowy, film 7 minutowy), studenta bioinformatyki,
Michaela S. Anosike (film 3 minutowy, film 7 minutowy), absolwenta ochrony środowiska.

A także zobaczcie film promocyjny, klikając tutaj!
SKILLS for STUDIES

SKILLS for STUDIES

Tytuł projektu: Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej UPWr wśród kandydatów na studia z zagranicy poprzez efektywne nauczanie na odległość, jako sposób budowania marki nowoczesnego uniwersytetu badawczego


Cel projektu:
Projekt ma na celu promocję uczelni oraz jej oferty studiów, wśród osób zainteresowanych studiami przyrodniczo-technologicznymi, pochodzących z krajów Europy Środkowo –Wschodniej we współpracy partnerskiej z ARAW.

Opis rezultatu:
W ramach projektu powstały kursy online z biologii i z chemii dla kandydatów z zagranicy, którzy chcą studiować w języku polskim. Pozwalają one kandydatom podszkolić specjalistyczny język z zakresu przedmiotów ścisłych, co sprawi, że już jako studenci lepiej będą sobie radzić w pierwszych miesiącach nauki. Kursy prowadzone są poprzez platformę e-learningową UPWr.
Wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) Uczelnia promuje również swoją ofertę studiów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach kampanii powstał cykl animacji „7 Wspaniałych Przyrodników”, który przedstawia siedem wiodących kierunków UPWr, które cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów z zagranicy – architekturę krajobrazu, geodezję i kartografię, rolnictwo, zarządzanie i inżynierię produkcji, weterynarię, żywienie człowieka i dietetykę oraz biologię człowieka.

Grupy docelowe:
Przygotowana kampania informacyjno-promocyjna skierowana jest głównie do absolwentów szkół średnich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do ich nauczycieli i rodziców.

Dofinansowanie: 199964,40 zł

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2020-09-30

Partner: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Poznajcie 7 Wspaniałych:

Jesteś zainteresowany kursem z biologii i chemii?
Kliknij tutaj

KATAMARAN

KATAMARAN

Tytuł projektu: B-Innova –Master in Food Technology -wspólne studia magisterskie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i University Miguel Hernandez de Elche w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka

Cel projektu:
W ramach projektu „B-Innova – Master in Food Technology” oraz współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Universidad Miguel Hernández de Elche w Hiszpanii zostanie opracowany program studiów wspólnych II stopnia w dyscyplinie technologia żywności i żywienia człowieka.

Opis rezultatu:
Rezultatem projektu jest opracowanie programu studiów II stopnia, efektów uczenia się i ich weryfikacji na nowym kierunku anglojęzycznych studiów wspólnych przez UPWr i UMH – Master in Food Technology. Kształcenie studentów zostanie rozszerzone o aspekty z produktami regionalnymi i tradycyjnym, unikatowe w skali obu krajów technologie przetwarzania i dystrybucji żywności.
Zaplanowano także szkolenia dla kadry akademickiej w celu podniesienia kwalifikacji do prowadzenia zajęć ze studentami zagranicznymi.
Uczelnie polska i hiszpańska od lat są partnerami naukowymi, wspólnie występującymi o projekty naukowo-badawcze. Od 2016 r. prowadzą wspólne studia doktoranckie, a teraz zaczynają przygotowywać studia magisterskie. Co ważne – studia, których rozpoczęcie planuje się na rok 2021, będą bezpłatne dla studentów.

Grupy docelowe:
W projekcie określono trzy główne grupy docelowe:
•    nauczyciele akademiccy zatrudnieni na UPWr oraz na UMH,
•    pracownicy administracyjni obu uczelni odpowiedzialni za obsługę kandydatów, a następnie studentów,
•    absolwenci studiów I stopnia z Polski i Hiszpanii.

Dofinansowanie: 692 837,39 zł

Okres realizacji projektu: 2019-10-15 - 2021-09-30

Partner: Universidad Miguel Hernández de Elche (Hiszpania)