ZOOTECHNIKA

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

specjalności : 

uzyskany tytuł: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.


Czego będziesz się uczył?

Semestr I

Przedmioty obligatoryjne: statystyka matematyczna, przedmiot kierunkowy, fakultet społeczno-humanistyczny, fakultet specjalizacyjny, ergonomia w zootechnice, język obcy, seminarium

Przedmioty fakultatywne:

Przedmiot kierunkowy: planowanie i organizacja pracy hodowlanej, biotechniki rozrodu i diagnostyki genetycznej,

Fakultet społeczno-humanistyczny: ochrona prawna zwierząt, bioetyka

Semestr II

Przedmioty obligatoryjne:

metody badań na zwierzętach, przedmiot kierunkowy II, fakultet uzupełniający, fakultet specjalizacyjny, język obcy, seminarium, wychowanie fizyczne

Przedmioty fakultatywne:

Przedmiot kierunkowy: obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa, proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących,

Fakultet uzupełniający: akwakultura, biologia przeżuwaczy, dzicy przodkowie i krewni zwierząt towarzyszących, markery genetyczne w selekcji zwierząt, ptaki wodne, wędkarstwo, zastosowanie technik biologii molekularnej w hodowli, hodowla świń ras zachowawczych

Semestr III

Przedmioty obligatoryjne:

prawo w hodowli zwierząt, fakultet uzupełniający, fakultet specjalizacyjny, przygotowanie pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego

Przedmioty fakultatywne:

Fakultet uzupełniający: biologia mleka, choroby odzwierzęce, dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych, ekologia zwierząt lądowych, hodowla i użytkowanie bydła mięsnego, organizacja produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej, zasady pracy selekcjonera bydła

specjalność hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich

Absolwent specjalności hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich posiądzie wiedzę w dziedzinach takich jak: kształtowanie środowiska w pomieszczeniach inwentarskich, zarządzanie i marketing w produkcji zwierzęcej, organizowanie i działalność grup producenckich, zachowanie się zwierząt gospodarskich, profilaktyka zaburzeń metabolicznych bydła, podstawy organizacji gospodarstw, produkcja mleka w gospodarstwach specjalistycznych, produkcja trzody chlewnej w gospodarstwach farmerskich, metody optymalizacyjne i modelowanie matematyczne w żywieniu zwierząt

specjalność hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących

Absolwent specjalności hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących posiądzie wiedzę w dziedzinach takich jak: terrarystyka, hodowla organizmów wodnych, dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych, akwarystyka, kynologia i felinologia, hodowla gołębi i wybranych ptaków ozdobnych, fauna środowiska wodnego, profilaktyka i dobrostan zwierząt, podstawy psychologii zwierząt

specjalność hodowla i użytkowanie koni

Absolwent specjalności hodowla i użytkowanie koni posiądzie wiedzę w dziedzinach takich jak: 

etologia i dobrostan koni, nowe metody rozrodu, turystyka i rekreacja konna, jeździectwo, organizacja hodowli koni i programy hodowlane, sportowe i wyścigowe użytkowanie koni, alternatywne użytkowanie koni, podstawy hipoterapii, profilaktyka schorzeń koni, optymalizacja żywienia koni, podstawy fizjoterapii koni

specjalność produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Absolwent specjalności produkcja pasz i doradztwo żywieniowe posiądzie wiedzę w dziedzinach takich jak: fizjologia trawienia i wchłaniania, technologiczna charakterystyka surowców paszowych, technika produkcji pasz przemysłowych i premiksów, składniki biologicznie czynne, pasze objętościowe, profilaktyka zaburzeń metabolicznych bydła, ekologiczne systemy żywienia zwierząt, regulacje prawne produkcji pasz

Jak będziesz oceniany?

Egzaminem kończy się kilka przedmiotów, w większości są to egzaminy w formie testu pytań zamkniętych lub otwartych. Każdy egzamin można poprawić w II terminie zgodnie z regulaminem studiów. Wszystkie ćwiczenia zaliczane są na ocenę, podobnie jak wykłady do przedmiotów nie kończących się egzaminami, a ostateczna ocena jest średnią z ocen z wykładu i ćwiczeń. Każdy prowadzący na pierwszych zajęciach podaje zasady zaliczenia przedmiotu. W każdym przypadku oceniana jest wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta, zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Student uzyskuje 30 punktów ECTS w każdym semestrze, co stanowi łącznie 120 punktów na II stopniu studiów na kierunku Zootechnika.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent zootechniki jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie.