Technologia i organizacja gastronomii

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII, DUALNE STUDIA I STOPNIA, TRYB STACJONARNY


czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów - 4 na uczelni, 3 staże u pracodawców)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: praktyczny


Krótkie wprowadzenie

Kierunek ma na celu nowoczesne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych. Obejmuje innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim w uczelni i doświadczenia praktycznego w zakresie technologii i organizacji gastronomii (TOG) podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej. Celem powołania kierunku jest dostosowanie kształcenia do aktualnych polskich potrzeb społeczno-gospodarczych. W proces tworzenia i realizacji programu studiów zostaną zaangażowane przedsiębiorstwa sektora HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering), w których studenci będą zdobywali głównie umiejętności praktyczne.

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii pozwalają zdobyć niezbędną dla technologów i managerów gastronomii wiedzę z zakresu towaroznawstwa, technologii i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka i dietetyki. Realizowane w trakcie studiów przedmioty umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii.

Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywnością i żywieniem, przede wszystkim w zakładach gastronomicznych i zakładach żywienia zbiorowego, ale także m.in., w jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych i zakładach przemysłu spożywczego.


loga_na_strone

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

HoReCaDUO - Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" nr POWR.03.01.00-00-DU74/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Czego będziesz się uczył?

Podczas studiów poznasz podstawy produkcji surowców rolno spożywczych oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi i społecznymi, które są z nią związane. Poznasz także podstawy przemysłowej produkcji żywności z zastosowaniem różnych metod technologicznych i biotechnologii żywności oraz teorie wyjaśniające zjawiska i procesy zachodzące podczas pozyskiwania i przetwarzania różnych rodzajów żywności. 

Poznasz również procesy produkcyjne, urządzenia, maszyny, obiekty i systemy techniczne stosowane w produkcji gastronomicznej oraz rozwiązania organizacyjne i projektowe w dziedzinie technologii gastronomii i żywienia zbiorowego.

Zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, różnych działań związanych produkcją i dystrybucją żywności. Dowiesz się o zasadach i standardach prowadzenia działalności gospodarczej, o metodach i sposobach rozwoju przedsiębiorstwa oraz o zasadach prawa autorskiego ochrony własności przemysłowej. 

Dzięki studiom będziesz potrafił wskazać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji, analizie i utrwalaniu żywności, będziesz umiał dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania istniejących systemów technicznych w gastronomii. Nauczysz się  posługiwać podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową, prowadzić proste procesy technologiczne stosowane w przemysłowej produkcji żywności, projektować receptury potraw i wytwarzać je, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, będziesz też potrafił przygotować potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach, w tym dietetyczne.

Będziesz umiał wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów zawodowych oraz innowacyjnych działań technicznych i technologicznych. Nauczymy Cię właściwie dobierać źródła wiedzy oraz pochodzące z nich informacje. Dowiesz się, w jaki sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w celu rozwiazywania różnych problemów zawodowych

Dzięki zdobytym kompetencjom inżynierskim będziesz potrafił zaprojektować proces technologiczny, wykonać projekt zakładu żywienia zbiorowego wraz ze wskazówkami branżowymi oraz wdrażać zasady ergonomicznego funkcjonowania różnych rodzajów zakładów gastronomicznych.

W ramach przedmiotów z zakresu komunikacji nauczysz się specjalistycznej terminologii, przedstawiania i oceny różnych opinii i stanowisk oraz uzasadniania swojego stanowiska. Nauczysz się także planować i organizować pracę indywidualną i w zespole, przyjmując w nim różne role oraz dokonywać samooceny własnych kompetencji. Zrozumiesz potrzebę ciągłego zawodowego dokształcania się.  Zdobędziesz ponadto kompetencje z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W trakcie studiów będziesz odbywał 4 staże (techniczny, technologiczny, managerski i dyplomowy) w zakładach z sektora HoReCa(hotelarstwo-gastronomia-catering). Przez 11 miesięcy pracy w ramach staży w 4 różnych przedsiębiorstwach studiując zdobędziesz jednocześnie umiejętności praktyczne, pod okiem doświadczonych specjalistów z branży HoReCa. Staże będą podlegały wynagrodzeniu, więc oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności otrzymasz także gratyfikację przez 11 miesięcy studiów.

W 6 semestrze we współpracy z pracodawcami zostanie ustalony temat pracy dyplomowej.

Twoja praca dyplomowa będzie realizowana w trakcie stażu dyplomowego i będzie dotyczyła realnych praktycznych zagadnień i problemów, które rozwiążesz pod kierunkiem opiekuna stażu i pracownika uczelni. Obrona prac nastąpi po zakończeniu studiów, nie później niż 31 marca 2022 r. Studiując na kierunku Technologia i organizacja gastronomii wyższe wykształcenie i doświadczenie praktyczne zdobędziesz jednocześnie zaledwie w 3,5 roku.

Dodatkowo będziesz zobowiązany do udziału w jednej, finansowanej w ramach studiów, konferencji naukowej, co da Ci możliwość bezpłatnego poszerzenia i uaktualnienia zdobytej wiedzy teoretycznej.

Zostaniesz również wyposażony w profesjonalną odzież ochronną, stosowaną w zakładach gastronomicznych, którą będziesz mógł wykorzystać w czasie zajęć na uczelni i podczas staży.

Przeprowadzone zostaną również 3 certyfikowane, bezpłatne, weekendowe szkolenia zawodowe (baristerskie, barmańskie, somelierskie), które uzupełnią wiedzę i umiejętności o treści nierealizowanej w programie studiów i umożliwią zdobycie certyfikatów potwierdzających przydatne umiejętności zawodowe.

Przykładowy ramowy program szkolenia dla baristów:

 • Trivia, zarys historyczny i kulturowy
 • Kawa roślina. Rejony uprawy, odmiany kawy, wymagania
 • Kawa ziarno. Rozróżnienie ze względu na sposób zbierania, metodę przetwarzania i stopień wypalenia
 • Kawa napój. Najważniejsze metody przyrządzania
 • Zasady serwowania napojów gorących
 • Teoria espresso. Parametry, zasada 4M, chemia espresso
 • Espresso część praktyczna
 • Ustawianie młynka
 • Prawidłowe metody dozowania i ubijania
 • Espresso classico, ristretto, lungo, doppio
 • Americano
 • Kawy mleczne
 • Ubijanie mleka
 • Steamery
 • Classic cappuccino
 • Cafe latte i cafe latte macchiato, espresso macchiato
 • Kawy deserowe, z czekoladą, z alkoholem
 • Espresso affogato, espresso con panna, kawa po wiedeńsku
 • Mocha i mokkacino
 • Irish coffee
 • Latte art
 • Wzory lane z ręki, rysowane sosem i szpikulcem
 • Czyszczenie ekspresu

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich będziesz uczestniczył w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone będą w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach gastronomicznych i technologicznych. Przez 11 miesięcy studiów, w trakcie wybranych semestrów, zajęcia będą odbywały się w formie staży w zakładach sektora HoReCa, pod nadzorem opiekuna stażu (z ramienia zakładu) i koordynatora ds. staży (z ramienia uczelni) Wszystkie zajęcia zakończą się uzyskaniem oceny zaliczeniowej z przedmiotu lub oceną z egzaminu. 

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani będą na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, raportów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych. Oceniane będzie także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. Na uczelni stosuje się system ocen w skali od 2 do 5, przy czym 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze, aby go zaliczyć, powinieneś uzyskać 30 punktów Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System), tj. 210 punktów ECTS łącznie, w całym cyklu studiów inżynierskich. Jeśli jednak zdarzy Ci się potknięcie i nie zaliczysz jakiegoś przedmiotu, możesz przejść na kolejny semestr studiów, o ile deficyt Twoich punktów ECTS nie przekroczy 12. Niezaliczony przedmiot i brakujące punkty należy uzupełnić w kolejnych semestrach. Punkty ECTS zdobyte w trakcie studiów mogą być uznane przez uczelnie zagraniczne, co stwarza możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wymianie studentów np. w programie Erasmus.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Jako absolwent studiów I stopnia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii uzyskasz kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk rolniczych. 

Będziesz przygotowany do samodzielnego planowania i realizacji własnego dokształcania się przez całe życie, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w aspekcie technologii organizacji gastronomii, działania i współdziałania w zorganizowanych warunkach, pod bezpośrednim nadzorem oraz oceniania swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za bezpośrednie ich skutki, przestrzegania zasad obowiązujących przy produkcji i dystrybucji żywności dotyczących zapewnienia jej wysokiej jakości, wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności przygotują Cię do pracy w charakterze technologa w zakładach przemysłu spożywczego i różnych instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe i doradztwo żywieniowe. Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów II stopnia w zakresie nauk o żywności.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii przygotują Cię do pracy w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii, laboratoriach badań żywności, wody, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach badawczych, instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

Jak przebiega rekrutacja?

Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2018r. do 25 lipca 2018r. i obejmuje dodatkowy egzamin sprawdzający umiejętności praktyczne i motywację kandydatów. Egzamin odbędzie się 5 lipca 2018 r. Przed dopuszczeniem do dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydat musi zdać ww. egzamin.

Listy rankingowe kandydatów będą ustalone na podstawie ocen ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: język polski i język obcy oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki lub matematyki.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z bloków gastronomia oraz technologia żywności; oraz Olimpiady o Żywieniu). Liczba laureatów i finalistów wszystkich olimpiad nie może przekroczyć 15 os. (42% limitu przyjęć na studia na kierunku).

Pozostałe warunki i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii są zgodne z Uchwałą nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 oraz z Uchwałą nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku  w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.

Jaka jest opłata za studia?

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii są bezpłatne.

Dodatkowo w okresie realizowania staży (łącznie 11 miesięcy) będziesz otrzymywał wynagrodzenie stażowe. Stawka będzie równa realnemu wynagrodzeniu minimalnemu w roku, w którym będzie wypłacane stypendium. Wynagrodzenie stażowe przysługuje za przepracowany miesiąc i jest wypłacane z dołu. Za okres niezdolności do pracy oraz za okres niewykonywania zadań stażowych (np. dni wolne, urlop) wynagrodzenie nie przysługuje.

Wynagrodzenie stażowe co do zasady:

 • podlega ubezpieczeniu emerytalnemu;  
 • podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu;  
 • jest w całości zwolnione od podatku.  

Płatnikiem składek osób pobierających ww. wynagrodzenie w okresie odbywania stażu jest uczelnia, na mocy umowy trójstronnej. Warunkiem wypłaty stypendium jest przedłożenie przez stażystę miesięcznej listy obecności oraz dziennika stażu zatwierdzonego przez opiekuna stażu (pracodawca).