Technologia i organizacja gastronomii

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII, DUALNE STUDIA I STOPNIA, TRYB STACJONARNY


czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów - 4 na uczelni, 3 staże u pracodawców)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: praktyczny


Krótkie wprowadzenie

Kierunek ma na celu nowoczesne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych. Obejmuje innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim w uczelni i doświadczenia praktycznego w zakresie technologii i organizacji gastronomii (TOG) podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej. Celem powołania kierunku jest dostosowanie kształcenia do aktualnych polskich potrzeb społeczno-gospodarczych. W proces tworzenia i realizacji programu studiów zostaną zaangażowane przedsiębiorstwa sektora HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering), w których studenci będą zdobywali głównie umiejętności praktyczne.

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii pozwalają zdobyć niezbędną dla technologów i managerów gastronomii wiedzę z zakresu towaroznawstwa, technologii i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka i dietetyki. Realizowane w trakcie studiów przedmioty umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii.

Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywnością i żywieniem, przede wszystkim w zakładach gastronomicznych i zakładach żywienia zbiorowego, ale także m.in., w jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych i zakładach przemysłu spożywczego.


loga_na_strone

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– dotyczy I edycji w latach 2018 – 2022.

HoReCaDUO - Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" nr POWR.03.01.00-00-DU74/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Czego będziesz się uczył?

Podczas studiów zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu technologii gastronomii, obejmującą towaroznawstwo i prawidłowy dobór surowców oraz metod i technik obróbki kulinarnej w produkcji potraw. Zdobędziesz też wiedzę na temat składu żywności oraz procesów  fizykochemicznych i biologicznych  zachodzących  podczas przetwarzania surowców i półproduktów, a także   higieny i bezpieczeństwa żywności.  Poznasz nowoczesne maszyny oraz urządzenia stosowane  w technologii gastronomii, będziesz potrafił je dobierać i obsługiwać. Uzyskasz także wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i nadzorowania procesów technologicznych  oraz organizacji pracy, zarządzania i obsługi konsumenta w różnych zakładach branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej.

Przedmioty z zakresu żywienia człowieka i dietetyki pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat  wartości odżywczej wyrobów kulinarnych oraz ich zastosowania w żywieniu człowieka i dietetyce, w aspekcie realizacji zasad racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych i chorych. Będziesz potrafił współpracować ze specjalistami w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki w zakresie doboru  i praktycznej realizacji właściwej diety w stanach chorobowych.

Uzyskane w trakcie studiów kompetencje inżynierskie pozwolą Ci zaprojektować proces technologiczny, wykonać projekt zakładu żywienia zbiorowego wraz ze wskazówkami branżowymi oraz wdrażać zasady ergonomicznego funkcjonowania różnych rodzajów zakładów gastronomicznych.

W trakcie studiów będziesz odbywał 4 staże (techniczny, technologiczny, managerski i dyplomowy) w zakładach z sektora HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering). Przez 12 miesięcy praktyk staży w różnych przedsiębiorstwach studiując zdobędziesz jednocześnie umiejętności praktyczne, pod okiem doświadczonych specjalistów z branży HoReCa.

Twoja praca dyplomowa będzie realizowana w trakcie stażu dyplomowego i będzie dotyczyła realnych praktycznych zagadnień i problemów, które rozwiążesz pod kierunkiem opiekuna stażu i pracownika uczelni. Studiując na kierunku Technologia i organizacja gastronomii wyższe wykształcenie i doświadczenie praktyczne zdobędziesz jednocześnie zaledwie w 3,5 roku

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich będziesz uczestniczył w wykładach, seminariach i ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone będą w profesjonalnych laboratoriach oraz pracowniach gastronomicznych i technologicznych. Przez 12 miesięcy studiów, w trakcie wybranych semestrów, zajęcia będą odbywały się w formie praktyk w zakładach sektora HoReCa, pod nadzorem opiekuna stażu (z ramienia zakładu) i koordynatora ds. staży (z ramienia uczelni) Wszystkie zajęcia zakończą się uzyskaniem oceny zaliczeniowej z przedmiotu lub oceną z egzaminu.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani będą na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, raportów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych. Oceniane będzie także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. Na uczelni stosuje się system ocen w skali od 2 do 5, przy czym 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze, aby go zaliczyć, powinieneś uzyskać 30 punktów Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System), tj. 210 punktów ECTS łącznie, w całym cyklu studiów inżynierskich. Jeśli jednak zdarzy Ci się potknięcie i nie zaliczysz jakiegoś przedmiotu, możesz przejść na kolejny semestr studiów, o ile deficyt Twoich punktów ECTS nie przekroczy 12. Niezaliczony przedmiot i brakujące punkty należy uzupełnić w kolejnych semestrach. Punkty ECTS zdobyte w trakcie studiów mogą być uznane przez uczelnie zagraniczne, co stwarza możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wymianie studentów np. w programie Erasmus.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Jako absolwent studiów I stopnia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii uzyskasz kwalifikacje zawodowe inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  
Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności przygotują Cię do pracy w charakterze technologa w zakładach przemysłu spożywczego i różnych instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe i doradztwo żywieniowe. Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów II stopnia w zakresie nauk o żywności.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii przygotują Cię do pracy w zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii, w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach badań żywności i wody, instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Będziesz też przygotowany do pracy w branży HoReCa (hotelarstwo-restauracje-catering) jako kadra zarządzająca organizacją i realizacją produkcji wraz z obsługą konsumenta. Ponadto, będziesz przygotowany do prowadzenia różnych form działalności gospodarczej. Będziesz także posiadał kompetencje do wykonywania zadań związanych z działalnością dydaktyczną i wdrożeniową w dziedzinie technologii gastronomii. 
Będziesz również mógł ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, a  także podjąć studia podyplomowe.

Jaka jest opłata za studia?

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii są bezpłatne.