Animal husbandry

  czas trwania: 2 lata (4 semestry)

  uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

  profil studiów: ogólnoakademicki

  Animal husbandry to studia II stopnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

  Studia trwają 4 semestry. Pierwszy semestr prowadzony jest w Polsce dla wszystkich studentów. Drugi semestr jest semestrem, w którym studenci odbywają praktyki. Studenci z Polski odbywają je w Chinach, a studenci z Chin w Polsce. Trzeci semestr realizowany jest w Changsha w Chinach, dla wszystkich studentów. Ostatni, czwarty semestr, studenci odbywają na swoich macierzystych uczelniach, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

  Studia na kierunku Animal husbandry to unikalna możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia, poznania nowej kultury i tradycji. Podczas studiów, studenci spędzają cały rok akademicki (2 semestry) na uczelni partnerskiej.

  Studia kończą się uzyskaniem podwójnego (polskiego i chińskiego) dyplomu.

  Aplikuj!

  Czego będziesz się uczył?

  Przedmioty obligatoryjne: mathematical statistics, new developments in animal genetics and breeding, modern systems and techniques of livestock feeding, ergonomy in animal production, diploma seminar, socio-human optional course, animal research methods, modern livestock production systems, foreign language (Polish for Chinese students/Chinese for Polish students), animal production internship, extension of agricultural technology, animal husbandry law, technique English, case study of animal husbandry, bioinformatics, development of master thesis and preparation to diploma exam
  Przedmioty do wyboru:

  W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

  Zajęcia mają formę wykładów, zajęć projektowych, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. Obejmują część teoretyczną (wykłady) oraz różnorodne formy kształcenia praktycznego  - ćwiczenia, seminaria, laboratoria, zajęcia terenowe. Istotną częścią jest samodzielna praca studenta.

  Jak będziesz oceniany?

  Czekają Cię egzaminy oraz zaliczenia. Z każdego przedmiotu uzyskasz jedną ocenę łączną, podsumowującą efekty pracy w ramach wykładów i ćwiczeń. Ostateczna nota zawiera w sobie ocenę wiedzy teoretycznej (wykłady), umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych (ćwiczenia, warsztaty, seminaria).

  Ile punktów ECTS uzyskasz?

  Standardem w edukacji na zootechnice jest uzyskanie nie mniej niż 120 punktów ECTS w toku studiów (4 semestry).

  Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

  Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku zootechnika absolwent:

  • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu fizjologii i użytkowania zwierząt,
  • wykazuje znajomość rozszerzonej wiedzy z zakresu statystyki i metod badań na zwierzętach wykorzystywane w badaniu populacji zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania; posiada zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach przyrodniczych,
  • posiada szczegółową wiedzę o obsłudze specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w produkcji zwierzęcej,
  • posiada zaawansowaną wiedzę o prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach utrzymania zwierząt będących przedmiotem chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, produkcji pasz oraz przetwórstwem surowców pochodzenia zwierzęcego,
  • szczegółowo definiuje procesy zachodzące w środowisku hodowlanym i potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego będące efektem produkcji zwierzęcej,
  • wykazuje zaawansowaną wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej; wykazuje szczegółową znajomość metod hodowlanych stosowanych w produkcji zwierzęcej,
  • posiada szczegółową wiedzę z zakresu towaroznawstwa surowców oraz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także możliwości ich modyfikacji poprzez zastosowanie zaawansowanych technik agrotechnicznych i zabiegów zootechnicznych,
  • posiada szczegółową wiedzę z zakresu towaroznawstwa surowców oraz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także możliwości ich modyfikacji poprzez zastosowanie zaawansowanych technik agrotechnicznych i zabiegów zootechnicznych,
  • posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania środowiska rolniczego, ochronie bioróżnorodności zwierząt hodowlanych oraz uwarunkowaniach ekologicznej produkcji zwierzęcej i rolnictwa zintegrowanego,
  • zna szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie i pracy ze zwierzętami,
  • zna zasady ochrony wartości industrialnej i prawa autorskiego i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; wie jak korzystać z zasobów informacji patentowej,
  • zna i definiuje wykorzystując zdobytą wiedzę zawodową ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania oraz w obszarze produkcji pasz,
  • zna aktualne zasady funkcjonowania polityki rolnej Polski oraz UE jak również innowacyjne procesy w rolnictwie,
  • posiada wiedzę rozwijaną dzięki bezpośrednim kontaktom z praktykami z zakresu specjalistycznych metod, technik i technologii wykorzystywanych w szeroko rozumianej hodowli, chowie i użytkowaniu zwierząt oraz produkcji i przetwórstwie materiałów paszowych i surowców pochodzenia zwierzęcego,
  • samodzielnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł - dokumentacji utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania, lub dokumentacji związanej z procesem produkcji pasz,
  • posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych opinii, poglądów, uzasadnień na tematy związane z utrzymaniem zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania, lub produkcji pasz, wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych,
  • stosuje i rozumie zaawansowane technologie informatyczne w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji z zakresu szeroko pojętej zootechniki w tym utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania, lub produkcji pasz,
  • posiada rozwinięte umiejętności badawcze, samodzielnie formułuje problemy badawcze, dobiera odpowiednie metody i techniki badawcze w zakresie szeroko pojętej produkcji zwierzęcej i produkcji pasz; prawidłowo interpretuje rezultaty, wyciąga wnioski i wskazuje kierunki dalszych badań; samodzielnie potrafi opracować projekty z zakresu produkcji zwierzęcej,
  • samodzielnie projektuje i weryfikuje systemy utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub utrzymania, lub systemy produkcji pasz; potrafi dokonać szczegółowej analizy ekonomicznej i modyfikacji każdego etapu produkcji zwierzęcej lub produkcji pasz z identyfikacją i uwzględnieniem elementów krytycznych i potrafi zrealizować je w konkretnych warunkach produkcyjnych,
  • potrafi samodzielnie dokonać oceny warunków utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub utrzymania jak również stanu zdrowia zwierząt oraz dobrać odpowiednie metody ich optymalizacji,
  • posiada rozwiniętą umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych/wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczącym zagadnień szczegółowych dla dyscypliny zootechnika i dyscyplin pokrewnych,
  • posługuje się językiem obcym w zakresie zootechniki i nauk pokrewnych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, potrafi pracować w grupie i inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób,
  • potrafi kierować zespołem/gospodarstwem biorąc odpowiedzialność za osiągnięte wyniki; ma świadomość szans i zagrożeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji zwierzęcej,
  • ma świadomość realizacji zamierzonego przez siebie lub innych celu i potrafi odpowiednio określić priorytety służące jego realizacji
  • utożsamia się z wartościami, celami zadaniami realizowanymi w praktyce zootechnicznej; ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu zootechnika i dostrzega istotę etyki zawodowej w podejmowanych działaniach,
  • ma świadomość prognozowania negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko i działań mających na celu ograniczenie ryzyka,
  • rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania w zakresie produkcji zwierzęcej.

  Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

  Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent jest przygotowany do pracy: na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego. Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Warunki przyjęcia

  Czas trwania rekrutacji: listopad-styczeń

  Opłata rekrutacyjna: 80 PLN/19 EUR

  10-12 studentów z Chin i tyle samo osób z Polski może podjąć ten kierunek (za zgodą władz obojga uniwersytetów). Pierwszeństwo mają studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Hunan Agriculture University of Changsha.

  Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada niezbędne kompetencje do kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

  Wymagane kompetencje


  Kandydat powinien posiadać kompetencje z zakresu:

  • nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki, matematyki);
  • podstaw produkcji roślinnej;
  • genetyki, biochemii i immunologii;
  • anatomii, fizjologii zwierząt gospodarskich;
  • z zakresu hodowli i chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
  • żywienia zwierząt;
  • surowców i produktów zwierzęcych.

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia wpisanych do indeksu z wyjątkiem wychowania fizycznego. Limit przyjęć na studia II stopnia ustala Rada Wydziału, a naboru na studia dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Radę Wydziału.

  Procedura rekrutacyjna jest analogiczna jak w przypadku studiów pierwszego stopnia.


  Znajomość języka angielskiego

  Ze względu na to, że studia prowadzone są w języku angielskim, wszyscy kandydaci muszą posiadać certyfikat znajomości tego języka na poziomie min. B2 (zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).


  W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

  Wymagane dokumenty

  Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.

  Opłaty

  Studia są bezpłatne.

   

  Polscy studenci ponoszą koszty podróży, wiz, badania lekarskiego i pobytu.

  Szacunkowe koszty:

  • podróż - 3-5 000 PLN
  • wiza - 200 PLN
  • badanie lekarskie, zalecane szczepienia - 500-600 PLN 
  • miesięczny pobyt (ok. 1000 PLN)
   • opłata administracyjna - 100 RMB
   • wiza pobytowa (rejestracja na policji w ciągu 48 godz. od przyjazdu do Chin) – 400 RMB
   • weryfikacja badań lekarskich w Chinach - 100 RMB (dodatkowo jeśli student nie wykonał kompletu badań w Polsce, koszt każdego dodatkowego badania to ok. 20 – 50 RMB)
   • energia ok. 100 RMB/osoba/miesiąc
   • wyżywienie:
    • cena obiadu na stołówce to średnio 10-15 RMB
    • jedzenie na  terenie campusu studenckiego (10 pierogów za 10 RMB, zupa 5 RMB, czy naleśnik 3 RMB)
    • jedzenie na mieście, cena za obiad ok. 20-30 RMB

   

  Średni kurs 1 RMB (CNY) to ok. 0,60 PLN.