Horticulture

  czas trwania: 2 lata (4 semestry)

  uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

  profil studiów: ogólnoakademicki

  Horticulture to studia II stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Jest to oferta dla kandydatów z tytułem inżyniera ogrodnictwa.

  Studia trwają 4 semestry. Pierwszy semestr prowadzony jest w Polsce dla wszystkich studentów. Drugi semestr jest semestrem, w którym studenci odbywają praktyki. Studenci z Polski odbywają je w Chinach, a studenci z Chin w Polsce. Trzeci semestr realizowany jest w Changsha’y w Chinach, dla wszystkich studentów. Ostatni, czwarty semestr, studenci odbywają na swoich macierzystych uczelniach, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

  Studia na kierunku Horticulture to unikalna możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia, poznania nowej kultury i tradycji. Podczas studiów, studenci spędzają cały rok akademicki (2 semestry) na uczelni partnerskiej.

  Studia kończą się uzyskaniem podwójnego (polskiego i chińskiego) dyplomu.

  Czego będziesz się uczył?

  Przedmioty obligatoryjne:

  Mathematical statistics and research methods, The introduction of China and Poland (Introduce China's situation to Polish students and Poland's to Chinese), Marketing of horticultural products, New developments in horticultural plant genetics and breeding, Advanced horticultural cultivation, Popularization and application of agricultural technology, Special topics on horticultural science and technology development, Comprehensive practice of horticultural modernization production, Special topics on the arrangement design of horticultural plant,  Horticultural plant ecology and stress physiology, Facility horticulture engineering technology, Advanced molecular biology of horticulture, Special practice of horticultural modernization production, Case analysis of policies and regulations on horticultural plants, Diploma seminar, Development of master thesis, Foreign language (English for Chinese and Polish students), Foreign language 2 (Polish for Chinese students/Chinese for Polish students), Technique English

   

  Przedmioty do wyboru:

  Name of course

  Optional courses

  Optional course 1 (3)

  Special topics on biological control technology/ Product storage and processing/ Enterprise management/ Cultivation of edible and medicinal fungus,/ Advanced technologies in greenhouse production

  Optional course 2 (3)

  Tea Culture/ Flower bouquet / Tai Chi/ Calligraphy/Enology and ampelography, /Propaedeutics of Horticulture/Plants in Polish culture

  Optional course 3 (3)

  Horticultural plant resources and protection/ Plant tissue culture/ Science and technology thesis writing and literature retrieval/ Fertilizer consulting/ Biologically active substances in fruits and vegetables

  Optional course 4 (2)

  Case analysis of horticultural industry/ Modern cultivation technique of cut flower/Arrangement of community gardens

  W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

  Zajęcia mają formę wykładów, zajęć projektowych, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. Obejmują część teoretyczną (wykłady) oraz różnorodne formy kształcenia praktycznego  - ćwiczenia, seminaria, laboratoria, zajęcia terenowe. Istotną częścią jest samodzielna praca studenta.

  Jak będziesz oceniany?

  Czekają Cię egzaminy oraz zaliczenia. Z każdego przedmiotu uzyskasz jedną ocenę łączną, podsumowującą efekty pracy w ramach wykładów i ćwiczeń. Ostateczna nota zawiera w sobie ocenę wiedzy teoretycznej (wykłady), umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych (ćwiczenia, warsztaty, seminaria).

  Ile punktów ECTS uzyskasz?

  Standardem w edukacji na ogrodnictwie jest uzyskanie nie mniej niż 120 punktów ECTS w toku studiów (4 semestry).

  Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

  Uzyskasz wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody.
  Studia przygotują Cię do wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych korzystając z technik informatycznych, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności ogrodniczej, a także zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi. Będziesz potrafił wykorzystać techniki badawcze i analityczne na poziomie specjalistycznym. Studia przygotują Cię także do prowadzenia badań naukowych w zakresie bardzo szeroko pojętego ogrodnictwa.
  Jako absolwent kierunku Horticulture będziesz dysponował poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych w tym genetyki, hodowli, biologii molekularnej, ochrony roślin, znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania.

  Ponadto wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu nowoczesnej produkcji ogrodniczej opartej o rozwój zrównoważony środowiska naturalnego z zakresu: warzywnictwa oraz roślin przyprawowych i leczniczych, sadownictwa i roślin ozdobnych.

  Posiądziesz rozszerzoną wiedzę w zakresie prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony środowisk umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz.

  Będziesz potrafił samodzielnie dokonać doboru gatunków drzew, krzewów i bylin do nasadzeń w różnych warunkach siedliskowych oraz określić optymalny sposób ich pielęgnacji. Będziesz przygotowany do samodzielnego projektowania i zakładania terenów zieleni na obszarze miasta, w strefie podmiejskiej, na obszarach wiejskich, a także w krajobrazie otwartym.

  Będziesz posiadał umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej, a także poznasz języki obce w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury dotyczącej ogrodnictwa.

  Jako absolwent będziesz miał opanowane metody prowadzenia doświadczeń polowych i szklarniowych oraz przeprowadzania analiz chemicznych, będziesz również potrafił przygotować publikację z zakresu prowadzonych badań.

  Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

  Absolwenci kierunku Ogrodnictwo mogą być zatrudniani w Polsce i na świecie w firmach oferujących produkty dla potrzeb ogrodnictwa, mogą pracować jako kadra kierownicza w specjalistycznych gospodarstwach, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Posiadają również odpowiednie przygotowanie do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym).

  Warunki przyjęcia

  Czas trwania rekrutacji: listopad-styczeń

  Opłata rekrutacyjna: 80 PLN/19 EUR

  10-12 studentów z Chin i tyle samo osób z Polski może podjąć ten kierunek (za zgodą władz obojga uniwersytetów). Pierwszeństwo mają studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Hunan Agriculture University of Changsha.

  Na kierunek Horticulture mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły studia I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Za kierunek pokrewny uważa się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta zbliżonych kompetencji w porównaniu do kierunku Ogrodnictwo i co najmniej po 50% zaliczonych punktów ECTS powinno być uzyskanych na podstawie zbliżonych efektów kształcenia w każdym z obszarów tj: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Wymagane kompetencje

  • przedmiotów podstawowych (chemia, fizyka, biochemia),
  • systematyki, anatomii, morfologii i fizjologii roślin,
  • genetyki, mikrobiologii, fitopatologii, entomologii, herbologii,
  • zasad uprawy, żywienia i ochrony przed agrofagami podstawowych gatunków roślin ogrodniczych oraz zasad oceny ich przydatności i jakości,
  • podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem naturalnym, jego kształtowaniem i ochroną, samodzielnego i grupowego opracowania inżynierskich prac projektowych w oparciu o samodzielnie zgromadzony materiał potrzebny do ich realizacji, publicznego zaprezentowania opracowywanego problemu z pomocą prostych programów do tworzenia pokazów i zabrania głosu w dyskusji z zakresu problematyki ogrodniczej.

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia wpisanych do indeksu z wyjątkiem wychowania fizycznego. Limit przyjęć na studia II stopnia ustala Rada Wydziału, a naboru na studia dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Radę Wydziału.

  Procedura rekrutacyjna jest analogiczna jak w przypadku studiów pierwszego stopnia.


  Znajomość języka angielskiego

  Ze względu na to, że studia prowadzone są w języku angielskim, wszyscy kandydaci muszą posiadać certyfikat znajomości tego języka na poziomie min. B2 (zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).


  Wymagania testu językowego:
  • University of Cambridge Exams: FCE – min. 160 pkt.; CAE lub CPE – min. 120 pkt.,
  • TOEFL – min. 75 pkt.,
  • IELTS Academic Test – min. 5,5 pkt.
  Wyjątki: Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w języku angielskim lub studiowali w kraju, w którym język angielski jest urzędowym są zwolnieni przedstawienia wyników testu.

  W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z prof. dr hab. inż. Anitą Biesiadą pod adresem e-mail:

  Wymagane dokumenty

  Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.

  Opłaty

  Studia są bezpłatne.

   

  Polscy studenci ponoszą koszty podróży, wiz, badania lekarskiego i pobytu. Koszty zakwaterowania pokrywa uczelnia przyjmująca.


  Szacunkowe koszty:

  • podróż - 3-5 000 PLN
  • wiza - 200 PLN
  • badanie lekarskie, zalecane szczepienia - 500-600 PLN
  • miesięczny pobyt
   • opłata administracyjna - 100 RMB
   • wiza pobytowa (rejestracja na policji w ciągu 48 godz. od przyjazdu do Chin) – 400 RMB
   • weryfikacja badań lekarskich w Chinach - 100 RMB (dodatkowo jeśli student nie wykonał kompletu badań w Polsce, koszt każdego dodatkowego badania to ok. 20 – 50 RMB)
   • energia ok. 100 RMB/osoba/miesiąc
   • wyżywienie:
    • cena obiadu na stołówce to średnio 10-15 RMB
    • jedzenie na  terenie campusu studenckiego (10 pierogów za 10 RMB, zupa 5 RMB, czy naleśnik 3 RMB)
    • jedzenie na mieście, cena za obiad ok. 20-30 RMB

   

  Średni kurs 1 RMB (CNY) to ok. 0,60 PLN.

  Dzień Otwarty 2018

  Praktyki zawodowe w Samotworze