Landscape architecture

  czas trwania: 2 lata (4 semestry)

  uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

  profil studiów: ogólnoakademicki

  Landscape architecture to studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Jest to oferta dla kandydatów z tytułem inżyniera architekta krajobrazu.

  Studia trwają 4 semestry. Pierwszy semestr prowadzony jest w Polsce dla wszystkich studentów. Drugi semestr jest semestrem, w którym studenci odbywają praktyki. Studenci z Polski odbywają je w Chinach, a studenci z Chin w Polsce. Trzeci semestr realizowany jest w Changsha’y w Chinach, dla wszystkich studentów. Ostatni, czwarty semestr, studenci odbywają na swoich macierzystych uczelniach, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

  Studia na kierunku Landscape architecture to unikalna możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia, poznania nowej kultury i tradycji. Podczas studiów, studenci spędzają cały rok akademicki (2 semestry) na uczelni partnerskiej.

  Studia kończą się uzyskaniem podwójnego (polskiego i chińskiego) dyplomu.

  Czego będziesz się uczył?

  Przedmioty obligatoryjne: English - science and technology (e-learning), History and theory of space shaping in Europe, Cartography and spatial information systems, Shaping of landscape of the rural areas in Europe, Practice - semester 2, The constr. and protec. of Chinese hist. and cult. city landscape, The constr., protect. and recover of rural landscape in China, Chinese traditional landscape engineering and technology, Dendroflora in urban space (e-learning), Drawing techniques (e-learning), Diploma seminar, Diploma - semester 4, Complex field workshop


  Przedmioty do wyboru: Social aspects of shaping urban landscape, Shaping of therapeutic environment, Historical fortification in landscape

  W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

  Zajęcia mają formę wykładów, zajęć projektowych, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. Obejmują część teoretyczną (wykłady) oraz różnorodne formy kształcenia praktycznego  - ćwiczenia, seminaria, laboratoria, zajęcia terenowe. Istotną częścią jest samodzielna praca studenta.

  Jak będziesz oceniany?

  Czekają Cię egzaminy oraz zaliczenia. Z każdego przedmiotu uzyskasz jedną ocenę łączną, podsumowującą efekty pracy w ramach wykładów i ćwiczeń. Ostateczna nota zawiera w sobie ocenę wiedzy teoretycznej (wykłady), umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych (ćwiczenia, warsztaty, seminaria).

  Ile punktów ECTS uzyskasz?

  Standardem w edukacji na architekturze krajobrazu jest uzyskanie nie mniej niż 90 punktów ECTS w toku studiów (4 semestry).

  Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

  Pogłębisz wiedzę i umiejętności uzyskane na studiach inżynierskich, dzięki czemu będziesz efektywniej projektował, programował i zarządzał krajobrazem. Dzięki takiemu wykształceniu łatwiej będzie rozwiązywać złożone zadania i problemy ze świadomością uwarunkowań i systemowego funkcjonowania przestrzeni oraz wynikających z niego wielopłaszczyznowych konsekwencji. Jesteś przygotowany do efektywnego projektowania, programowania i zarządzania krajobrazem, również z uwzględnieniem specyfiki tradycji kulturowych i obszarów prawnie chronionych. Będziesz potrafił wykonać audyty krajobrazowe, a także opracowania badawcze w zakresie kształtowania krajobrazu (również w skali regionalnej) oraz rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych. Jako absolwent tego kierunku uzyskasz także podwójny dyplom: naszego Uniwersytetu oraz Hunan Agricultural University w Changsha.

  Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

  Możesz prowadzić własną firmę bądź pracować w jednostce projektowo-wykonawczej. Możesz znaleźć zatrudnienie w jednostkach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przestrzennego, w biurach związanych z restrukturyzacją obszarów zdegradowanych, w administracji samorządowej i rządowej, w szkołach wyższych i instytutach naukowych, a także w wydzielonych jednostkach ochrony środowiska.

  Warunki przyjęcia

  Czas trwania rekrutacji: listopad-styczeń

  Opłata rekrutacyjna: 80 PLN/19 EUR

  10-12 studentów z Chin i tyle samo osób z Polski może podjąć ten kierunek (za zgodą władz obojga uniwersytetów). Pierwszeństwo mają studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Hunan Agricultural University of Changsha.

  Kandydaci na ten kierunek wybierani są spośród osób, które na pierwszym stopniu studiów otrzymały dyplom z wyróżnieniem. Prodziekan ds. kierunku może podjąć decyzję o dodatkowej procedurze rekrutacyjnej (np. rozmowie kwalifikacyjnej), w przypadku dużej liczby kandydatów.


  Znajomość języka angielskiego

  Ze względu na to, że studia prowadzone są w języku angielskim, wszyscy kandydaci muszą wykazać się udokumentowaną znajomością tego języka na poziomie min. B2.


  Wymagane kompetencje

  Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:

  • z zakresu matematyki, biologii roślin i geometrii wykreślnej, ma wiedzę przydatną do rozumienia i opisu przestrzeni, zna podstawowe zasady perspektywy, proporcji, kompozycji rysunku i rzeźby oraz odwzorowania przestrzeni;
  • z zakresu definiowania wytycznych projektowych na podstawie wniosków z analiz, stosuje podstawowe zasady projektowania terenów i obiektów architektury krajobrazu o różnej funkcji;
  • dotyczące systematyki i nomenklatury roślin, charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni, zna zasady inwentaryzacji zieleni, ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z pielęgnacją zieleni;
  • potrzebne do sporządzania uproszczonej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami formalno-prawnymi i przedstawiania jej w formie rysunkowej i opisowej, ma podstawową wiedzę w zakresie technik wizualizacji idei i projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych, wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie;
  • w zakresie znajomości podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem, jego kształtowaniem i ochroną, ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kompozycją i ochroną krajobrazu kulturowego;
  • do rozpoznawania charakterystycznych dla różnych okresów historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz ich komponentów, zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu ogrodów, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne;
  • posiada elementarną wiedzę w zakresie form ochrony obiektów zabytkowych występujących w krajobrazie oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony;
  • zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu, zna mechanizmy działania gospodarki rynkowej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

  Wymagane dokumenty

  Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.

  Opłaty

  Studia są bezpłatne.

   

  Polscy studenci ponoszą koszty podróży, wiz, badania lekarskiego i pobytu.

  Szacunkowe koszty:

  • podróż - 3-5 000 PLN
  • wiza - 200 PLN
  • badanie lekarskie, zalecane szczepienia - 500-600 PLN
  • miesięczny pobyt (ok. 1000 PLN)
   • opłata administracyjna - 100 RMB
   • wiza pobytowa (rejestracja na policji w ciągu 48 godz. od przyjazdu do Chin) – 400 RMB
   • weryfikacja badań lekarskich w Chinach - 100 RMB (dodatkowo jeśli student nie wykonał kompletu badań w Polsce, koszt każdego dodatkowego badania to ok. 20 – 50 RMB)
   • energia ok. 100 RMB/osoba/miesiąc
   • wyżywienie:
    • cena obiadu na stołówce to średnio 10-15 RMB
    • jedzenie na  terenie campusu studenckiego (10 pierogów za 10 RMB, zupa 5 RMB, czy naleśnik 3 RMB)
    • jedzenie na mieście, cena za obiad ok. 20-30 RMB

   

  Średni kurs 1 RMB (CNY) to ok. 0,60 PLN.

  skladanka_2_mini