ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA,

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

ścieżki kształcenia:

  • gospodarka odpadami
  • odnawialne źródła energii

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu monitoringu i diagnostyki urządzeń OZE i GO, optymalizacji i eksploatacji urządzeń OZE i GO, modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, oddziaływania inwestycji na środowisko, rekuperacji i magazynowania energii, LCA.

II rok

Podczas ostatniego semestru studiów realizowane są przedmioty z zakresu: innowacyjnych technologii w OZE i GO, uwarunkowań prawno-ekonomicznych OZE i GO oraz z zakresu przedsiębiorczości i wynalazczości.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 1,5 letnich studiów magisterskich studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach. Zajęcia odbywają się również w formie warsztatów, wizyt studyjnych i praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, projektów. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane jest także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. W uczelni stosuje się system oceny w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent II stopnia na kierunku OZEiGO uzyskuje kwalifikacje zawodowe magistra inżyniera z zakresu nauk rolniczych a w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.  Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów doktoranckich.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent II stopnia na kierunku OZEiGO jest przygotowany:

  • do pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowych i doradczych, zajmujących się zagadnieniami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego;
  • do pracy w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających poszerzonego zakresu wiedzy technicznej i ekonomicznej, szczególnie z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarowania odpadami;
  • przygotowanie Absolwenta do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
  • do wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych i przedsiębiorstwach z obszaru energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.