TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA,

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Absolwent studiów II stopnia kierunku Technika rolnicza i leśna, ma umiejętność projektowania systemów technicznych jak i planowania infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oraz będzie przygotowany do zarządzania jakością w inżynierii rolniczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Na poziomie specjalistycznym potrafi wykorzystać techniki badawcze i analityczne. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie inżynierii rolniczej.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Kształcenie na studiach II stopnia obejmuje, wśród przedmiotów podstawowych matematykę ze statystyką oraz systemy informatyczne a wśród przedmiotów kierunkowych inżynierie wybranych działów jak inżynierię maszyn i pojazdów rolniczych, inżynierię z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego, produkcji zwierzęcej a także z zakresu projektowania i eksploatacji maszyn, systemów i procesów związanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz z zakresu nowoczesnych technik rolniczych i leśnych.

II rok

Istota kształcenia na studiach II stopnia zawiera się w przedmiotach specjalizacyjnych, a także w zajęciach seminaryjnych, w szczególny sposób przygotowujących studentów do samodzielnej pracy naukowej oraz wyrabiających umiejętności prezentacji problemów i wyników badań naukowych.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 1,5 rocznych studiów inżynierskich studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach. Zajęcia odbywają się również w formie warsztatów, wizyt studyjnych i praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, projektów. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane jest także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. W uczelni stosuje się system oceny w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent II stopnia na kierunku TRiL uzyskuje kwalifikacje zawodowe magistra inżyniera z zakresu nauk rolniczych a w szczególności w zakresie techniki rolniczej i leśnej. Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów doktoranckich.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent II stopnia kierunku Technika rolnicza i leśna jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów i układu gleba, maszyna, roślina, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, poza żywnościową produkcją surowcową rolnictwa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwentów pozwala podjąć pracę w: sektorze produkcji rolniczej; sektorze usług technicznych; przemyśle spożywczym; zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego; placówkach doradztwa rolniczego; administracji państwowej i terenowej oraz szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) na dowolnej uczelni w Polsce oraz w Europie, w zakresie inżynierii rolniczej lub budowy maszyn.