BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

czas trwania: 1,5 roku ( 3 semestry)

specjalności (dot. studiów II stopnia)

uzyskany tytuł zawodowy po ukończeniu studiów (3 semestrów) i zdaniu egzaminu magisterskiego na podstawie przedłożonej pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera

profil studiów: ogólno akademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Krótkie wprowadzenie

Absolwent kierunku Biotechnologia stosowana roślin dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą zjawisk przyrodniczych w tym fizjologicznych, komórkowych i molekularnych podstaw funkcjonowania organizmu roślinnego. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ewolucji molekularnej, genetyki, biologii strukturalnej umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w układach biologicznych. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii. Posiada wiedzę z zakresu aspektów bioetycznych w biotechnologii. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zależności między biotechnologią a naukami przyrodniczymi, ścisłymi i społecznymi. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku w tym wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii roślin. Ponadto dysponuje wiedzą na temat podstawowych technik, narzędzi i urządzeń badawczych stosowanych w agrobiotechnologii. Wykazuje się również wiedzą z zakresu genetyki, epigenetyki w procesie doskonalenia roślin uprawnych oraz wykorzystania biotechnologii w różnych obszarach biogospodarki. Posiada umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, baz danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, a także zna języki obce w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury dotyczącej biotechnologii roślin. Absolwenci opanowują metody prowadzenia doświadczeń oraz analiz biochemicznych, molekularnych oraz bioinformatycznych, są również zdolni do przygotowania publikacji z zakresu prowadzonych badań.

Absolwent kierunku Biotechnologia stosowana roślin w trakcie studiów realizuje grupę przedmiotów związaną z różnymi obszarami biotechnologii wykorzystywanymi w biogospodarce, w tym również zapoznaje się z technikami biotechnologicznymi, oraz wykonuje pracę magisterską z zakresu tej specjalności.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) na dowolnej uczelni w Polsce oraz w Europie, w zakresie biotechnologii.

Czego będziesz się uczył?

Dla specjalności biotechnologia stosowana roślin obok języka obcego (do wyboru) i przedmiotu humanistycznego (do wyboru) są realizowane następujące przedmioty:

Bioinformatyka, analiza danych genomowych,metodologia pracy doświadczalnej, genetyczne i epigenetyczne narzędzia dywersyfikacji roślin uprawnych, genomy i molekularne podstawy ich ewolucji, biologia systemowa i syntetyczna, produkcja metabolitów wtórnych roślin uprawnych, podstawy przedsiębiorczości, język obcy, etyczne aspekty biotechnologii (przedmiot humanistyczny), wychowanie fizyczne, blok z zakresu: agrobiotechnologii, blok z zakresu: biotechnologii mikroorganizmów, blok z zakresu: biotechnologii przemysłowej i medycznej, analiza instrumentalna, seminaria, praktyka dyplomowa, praca magisterska

Jak będziesz oceniany?

W trakcie studiów magistrant przygotowuje pracę magisterską w oparciu o samodzielnie przeprowadzone doświadczenie. Łącznie studia obejmują 840 godzin w tym 270 godzin wykładów i 570 godzin ćwiczeń laboratoryjnych projektowych i audytoryjnych w tym 45 godzin przedmiotów fakultatywnych.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa rozmnażającego sadzonki in vitro, oraz do pracy i świadczenia usług w tego typu zakładach w tym w ogrodach botanicznych, w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jak również w gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, w wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego, suplementów diety itp., mogą realizować trzeci poziom kształcenia w formie studiów doktoranckich