BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO studia II stopnia stacjonarne

czas trwania: 1,5 roku; 3 semestr


ścieżka kształcenia: konstrukcje budowlane


uzyskany tytuł zawodowy - magister inżynier


profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student otrzymuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu: projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budowlanych, rozwiązywania problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, kierowania zespołami i firmą budowlaną;

Czego będziesz się uczył?

I rok

matematyka, metody komputerowe, teoria sprężystości i plastyczności, złożone konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, fundamentowanie;

II rok

złożone konstrukcje metalowe, dynamika budowli, niezawodność konstrukcji, budowle wysokościowe;


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia projektowe oraz laboratoryjne, seminaria;

Jak będziesz oceniany?

sprawdziany ustne i pisemne, ocena wykonanych ćwiczeń, projektów oraz prezentacji;

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Uzyskasz 90 punktów ECTS

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia, ubiegania się o uprawnienia budowlane;

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

W przedsiębiorstwach budowlanych projektowych i wykonawczych, instytutach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.