OGRODNICTWO

Ogrodnictwo II stopnia stacjonarne)

Studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów II stopnia i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i ma prawo ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

profil studiów: ogólno akademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Absolwent studiów II stopnia kierunku Ogrodnictwo, posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. Jest przygotowany do: wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych korzystając z technik informatycznych, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności ogrodniczej, a także zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi. Na poziomie specjalistycznym potrafi wykorzystać techniki badawcze i analityczne. Samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie prowadzenia działalności ogrodniczej na poziomie zawodowym. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczną podejmowanych działań związanych z produkcją ogrodniczą. Identyfikuje i wszechstronnie analizuje problemy i zagrożenia związane z podejmowaną działalnością ogrodniczą. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie bardzo szeroko pojętego ogrodnictwa.
Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) na dowolnej uczelni w Polsce oraz w Europie, w zakresie ogrodnictwa.


Specjalność produkcja ogrodnicza

Absolwent kierunku Ogrodnictwo specjalność produkcja ogrodnicza dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Ponadto dysponuje wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa oraz roślin przyprawowych i leczniczych, sadownictwa i roślin ozdobnych. Ma szeroką wiedzę na temat chemicznych i niechemicznych metod ochrony roślin i zasad ich stosowania oraz dodatkowo zna zaawansowane metody, techniki i technologie stosowane w produkcji roślin ogrodniczych, pozwalające kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej a także zna języki obce w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury dotyczącej ogrodnictwa. Opanowuje metody prowadzenia doświadczeń oraz analiz chemicznych, jest w stanie przygotować publikację z zakresu prowadzonych badań.

Specjalność kształtowanie terenów zieleni

Absolwent kierunku Ogrodnictwo specjalność kształtowanie terenów zieleni w trakcie studiów realizuje grupę przedmiotów związaną z tą specjalnością min. zarys geodezji i kartografii, drzewa i krzewy w projektowaniu, nawierzchnie trawiaste, metody zagospodarowania terenu, oraz wykonuje pracę magisterską z zakresu tej specjalności. Absolwent posiada umiejętność pracy z mapą oraz wykonania podstawowych pomiarów geodezyjnych. Posiada merytoryczne przygotowanie do samodzielnego projektowania i zakładania terenów zieleni na obszarze miasta, w strefie podmiejskiej, na obszarach wiejskich, a także w krajobrazie otwartym. Potrafi samodzielnie dokonać doboru gatunków drzew, krzewów i bylin do nasadzeń w różnych warunkach siedliskowych oraz określić optymalny sposób ich pielęgnacji. Zna zasady zakładania różnego typu trawników oraz tworzenia mieszanek trawnikowych. Potrafi dokonać wyboru odpowiedniej mieszanki do zastosowania w określonych warunkach siedliskowych oraz zna zasady pielęgnacji trawników. Potrafi wykonać inwentaryzację roślinności oraz określić zabiegi konieczne do wykonania, aby utrzymać lub poprawić jej stan. Posiada wiadomości konieczne do zaplanowania sposobu rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych. Znajomość przepisów prawnych obejmujących zagadnienia związane z zarządzaniem terenami zieleni umożliwi absolwentowi pracę w instytucjach związanych z urządzaniem i pielęgnacją oraz zarządzaniem zielenią w miastach.

Specjalność Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture

Więcej informacji o specjalności znajdziesz tutaj.

Czego będziesz się uczył?


Produkcja Ogrodnicza, Kształtowanie Terenów Zieleni

Dla specjalności produkcja ogrodnicza są obok wychowania fizycznego, języka obcego i przedmiotu humanistycznego są realizowane następujące przedmioty:

I rok semestr I

Statystyka i doświadczalnictwo, towaroznawstwo, aranżacje roślinne, kształtowanie krajobrazu z elementami projektowania i utrzymania terenów zieleni, agrofitocenologia, seminarium

II rok semestr II

Ochrona przyrody, podstawy ogrodnictwa zrównoważonego ,biologia molekularna, przedmiot fakultatywny z zakresu produkcji ogrodniczej, seminarium, biologiczne metody ochrony roślin, systemy produkcji w ogrodnictwie, seminarium

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału
Kształtowanie terenów Zieleni są realizowane następujące przedmioty:

I rok semestr I

Statystyka matematyczna i doświadczalnictwo, towaroznastwo, aranżacje roślinne, urządzanie i pielęgnacja krajobrazu, agrofitocenologia, seminarium

II rok semestr II

Ochrona przyrody, podstawy ogrodnictwa zrównoważonego ,biologia molekularna, roślinność i użytkowanie terenów zieleni, przedmiot fakultatywny, zarys geodezji i kartografii, systemy produkcji w ogrodnictwie

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Łącznie studia obejmują 825 godzin w tym 315 godzin wykładów i 510 godzin ćwiczeń laboratoryjnych projektowych i audytoryjnych w tym 90 godzin przedmiotów fakultatywnych.

Jak będziesz oceniany?

W trakcie studiów magistrant przygotowuje pracę magisterską w oparciu o samodzielnie przeprowadzone doświadczenie lub realizuje projekt z zakresu kształtowania terenów zieleni

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwenci kierunku przygotowani są do podjęcia pracy w:

  • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych;
  • przetwórstwie owocowo-warzywnym;
  • administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym;
  • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni;
  • instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie
  • mogą realizować trzeci poziom kształcenia w formie studiów doktoranckich