BIOLOGIA CZŁOWIEKA

BIOLOGIA CZŁOWIEKA, II stopnia (magisterskie), tryb stacjonarny

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Uzyskany tytuł zawodowy: magister

Profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Absolwent studiów magisterskich Biologii człowieka zdobędzie zaawansowaną wiedzę pozwalającą na interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dotyczących człowieka w działaniach praktycznych, a także pracy badawczej. Pozna szczegółową metodologię badań z zakresu antropologii i nauk pokrewnych oraz współczesne teorie i prawa biologiczne szczególnie w odniesieniu do biologii człowieka. Będzie rozumiał złożone zjawiska i procesy dotyczące biologii człowieka i ich związki z licznymi obszarami wiedzy. Będzie potrafił zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy i/lub ekspertyzę. Będzie posiadał  kwalifikacje eksperckie i umiejętności zawodowe  uprawniające do pracy w wielu instytucjach związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie, a także będzie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie nauk biologicznych i pracy badawczej na uczelniach  w instytutach naukowych.

Czego będziesz się uczył?

Studia obejmują przedmioty związane z pogłębianiem ogólnej wiedzy w zakresie biologii człowieka, a także szeroką ofertę przedmiotów do wyboru umożliwiającą specjalizowanie się w trzech obszarach (ścieżkach) związanych z antropologią kryminalną, antropologią biomedyczną i w zakresie analiz środowiska pracy (ergonomii) i BHP. Poprzez dobór przedmiotów student ma możliwość zaplanowania swojej dalszej kariery zawodowej , bądź naukowej.

I rok

Przedmioty z zakresu podstawowego to m. in. antropologia morfologiczna, biomechanika, biologia populacji ludzkich, toksykologia.

Przedmioty związane ze specjalizowaniem się w określonych ścieżkach wiedzy, to np. dla antropologii kryminalnej: techniki badań materiałów szkieletowych, techniki kryminalistyczne, rekonstrukcje antropologiczne; antropologii biomedycznej: biomedyczne podstawy rozwoju i starzenia, podstawy fizjoterapii i rehabilitacji, dietetyka; środowiska pracy i BHP: podstawy prawa pracy i BHP, fizjologia pracy i wypoczynku, choroby zawodowe, somatometria ergonomiczna. 

II rok

Oferta przedmiotów obejmuje m. in. takie przedmioty jak etologię człowieka, medycynę ewolucyjną, psychologiczne i socjologiczne aspekty starzenia, medycynę sądową, bezkręgowce w kryminalistyce,  ocenę ryzyka zawodowego, ergonomiczne analizy procesu pracy.

Wybór seminarium magisterskiego i tematyki pracy dyplomowej umożliwia zaplanowanie dalszej ścieżki kariery indywidualnie dla każdego studenta.

Oprócz przedmiotów do wyboru jest bardzo szeroka i obejmuje 26 interesujących  przedmiotów fakultatywnych pozwalających na zdobycie wysoce specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, ćwiczenia terenowe.

Jak będziesz oceniany?

Na podstawie pisemnych sprawdzianów (np. testów), wykonanych prezentacji, projektów badawczych i praktycznych umiejętności.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

 W każdym semestrze po 30 pkt., łącznie 120.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Umiejętności zawodowe pozwalające na pracę w szkołach i na uczelniach, laboratoriach specjalistycznych, organizacjach rządowych i pozarządowych związanych z wszelkimi aspektami życia człowieka oraz umiejętności eksperckie uprawniające m. in. działalność jako biegły sądowy lub specjalista w zakresie oceny stanowisk pracy.

Absolwent możliwość podejmowania studiów trzeciego stopnia i wykonywania pracy naukowej.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy: w szkolnictwie, instytucjach naukowych i na uczelniach, w laboratoriach doświadczalnych i kontrolno-diagnostycznych, jednostkach administracji państwowej, firmach i instytucjach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i  BHP przy wielu zakładach pracy.