INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

czas trwania: studia stacjonarne 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 2 lata (4 semestry)

specjalności:

  • Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii,
  • Inżynieria wodna i melioracyjna,
  • Technika sanitarna,
  • Inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej.

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających poszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji złożonych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Studia przygotowują do samodzielnej pracy twórczej i naukowej w biurach projektowych oraz instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo.

Czego będziesz się uczył?

W ramach studiów II stopnia kształcenie będzie obejmowało przedmioty podstawowe oraz bogaty zestaw przedmiotów do wyboru:

I rok

Techniki informatyczne, Zarządzanie w budowlanym procesie inwestycyjnym, Energetyka słoneczna i ziemna, Energetyka wodna, Paliwa z odpadów, Modelowanie przepływu wody i zanieczyszczeń, Eksploatacja systemów sanitarnych, Instalacje sanitarne, Oczyszczanie i zagospodarowanie wód opadowych, Lokalne oczyszczalnie ścieków, Chemia środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, Odpady przemysłowe i niebezpieczne, Składowiska odpadów, Budowle hydrotechniczne, Eksploatacja budowli wodnych, Erozja gleb i transport rumowiska, Kształtowanie małej retencji wodnej, Melioracje terenów zurbanizowanych, Ekonomika gospodarki wodnej, Gospodarowanie wodą w zlewniach rolniczych, Inżynieria zarządzania kryzysowego, Ochrona przed powodzią, Ochrona przed suszą,  Socjologia i psychologia, WF, Język obcy – branżowy, Specjalistyczne ćwiczenia terenowe, Seminarium dyplomowe.

II rok

GIS w wodociągach i kanalizacjach, Instalacje podciśnieniowe i sprężonych gazów, Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych, Hydrologiczne zjawiska ekstremalne, Ochrona wód powierzchniowych, Ryzyko ekologiczne w gospodarce wodnej, Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Organizacja i zarządzanie, Stawy rybne, Produkcja i wykorzystanie biomasy, Geotechniczna odbudowa terenów zdewastowanych, Rekultywacja składowisk odpadów , Praca magisterska.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, ćwiczenia terenowe

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenie kursu (przedmiotu) jest średnią z ocen uzyskanych na egzaminie (pisemnym lub ustnym) oraz zaliczenia ćwiczeń, na które składają się oceny z kolokwiów, ćwiczeń domowych (projektów) i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

(wszelkie uprawnienia jakie posiada absolwent danego kierunku)

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane projektowe w następujących specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie; konstrukcyjno-budowlanej  w ograniczonym zakresie oraz inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektów, w jednostkach administracji państwowej związanych z inżynierią środowiska oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.