INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, II stopnia, stacjonarne

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

specjalności:

  • Gospodarka wodna,
  • Inżynieria melioracyjna,
  • Ochrona zasobów wodnych,
  • Zagospodarowanie wód opadowych

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających poszerzoną wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie złożonych zadań projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Studia przygotowują do samodzielnej pracy twórczej i naukowej w biurach projektowych oraz instytutach badawczych zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zagospodarowaniem wód opadowych, zastosowaniem współczesnych technik komputerowych i nowoczesnych narzędzi inżynierskich w gospodarce wodnej.

Czego będziesz się uczył?

W ramach studiów II stopnia kształcenie będzie obejmowało przedmioty podstawowe oraz bogaty zestaw przedmiotów do wyboru:

I rok

Specjalistyczne systemy informacji przestrzennej, Hydrologia dynamiczna, Zarządzanie kryzysowe, Modelowanie matematyczne w inżynierii wodnej, Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii i gospodarce wodnej, Socjologia i psychologia, WF, Dynamika koryt rzecznych, Planowanie i programowanie w gospodarce wodnej, Gospodarka wodna terenów zurbanizowanych, Hydrologiczne zjawiska ekstremalne, Retencja wodna, Mikroklimat z elementami bilansu wodnego, Melioracje dolin rzecznych, Melioracje przeciwerozyjne, Melioracje terenów zurbanizowanych, Hydrobiologia, Odnowa wody, Ochrona wód podziemnych, Ochrona wód powierzchniowych, Sanitacja wsi, Eksploatacja kanalizacji i oczyszczanie wód opadowych, Klimat i hydrologia obszarów zurbanizowanych, Odwodnienia terenów komunikacyjnych i przemysłowych, Zastosowania GIS w rozwiązaniach inżynierskich, Język obcy – branżowy, Specjalistyczne ćwiczenia terenowe, Seminarium dyplomowe.

II rok

Zastosowanie metod statystycznych w gospodarce wodnej, Gospodarowanie wodą w zlewniach rolniczych, Melioracje terenów górskich i podgórskich, Dokumentacja wodno-prawna, Stawy rybne, Kształtowanie terenów zieleni, Strefy zagrożenia powodziowego, Praca magisterska.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, ćwiczenia terenowe

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenie kursu (przedmiotu) jest średnią z ocen uzyskanych na egzaminie (pisemnym lub ustnym) oraz zaliczenia ćwiczeń, na które składają się oceny z kolokwiów, ćwiczeń domowych (projektów) i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

(wszelkie uprawnienia jakie posiada absolwent danego kierunku)

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane projektowe w specjalności „inżynieryjnej hydrotechnicznej”.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektów, w jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.