BIOLOGIA

 BIOLOGIA studia II stopnia stacjonarna

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

ścieżki kształcenia:

  • Biologia środowiskowa,
  • Techniki laboratoryjne w biologii

uzyskany tytuł: magister

profil studiów: ogólnoakademicki

Ścieżka kształcenia biologia środowiskowa


Wybierając ścieżkę kształcenia biologia środowiskowa student zdobędzie wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu biocenoz, ekosystemów i całej biosfery w oparciu o gruntową znajomość gatunków ważnych z ekologicznego punktu widzenia i środowiska ich życia, a także wiedzę umożliwiającą racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi oraz pozna zasady i sposoby monitorowania stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Opanuje także wiedzę w zakresie bioróżnorodności, ekologii ekosystemów, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, hydrobiologii, ekotoksykologii, biogeografii, ochrony przyrody i bioetyki. Pozna współczesne trendy i problematykę w ekologii, ochronie środowiska i w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie.

Ścieżka kształcenia techniki laboratoryjne w biologii

W ramach ścieżki kształcenia techniki laboratoryjne w biologii student uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik mikroskopowych, technik rekonstrukcji filogenezy, bioinformatyki, analityki laboratoryjnej, technik hodowli komórkowej i tkankowej, technik analitycznych w hydrobiologii i ekotrofologii, genomiki porównawczej. Będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych w zakresie technik laboratoryjnych. Otrzyma szeroką wiedzę w zakresie metodologii i statystyki w naukach biologicznych, a także w zakresie bioinformatyki, podstawy analityki oraz analitykę szczegółową, chemię analityczną, techniki mikroskopowe z użyciem mikroskopów optycznych, elektronowych, technik utrwalania i barwienia preparatów, technik hodowli in vitro, technik znakowania cząstek biologicznych, hodowli komórkowej i tkankowej, technik rekonstrukcji filogenezy, technik analitycznych w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem hydrochemii, metod analitycznych w ekotrofologii.

Czego będziesz się uczył?

Ścieżka Biologia środowiskowa:

I rok:

Metody statystyczne w biologii, Bioetyka, Nowe trendy w systematyce i filogenezie zwierząt, Różnorodność zwierząt, Biologia i ekologia gleby, Bioróżnorodność roślin i zbiorowiska roślinne, Ekotoksykologia, Nowe trendy w systematyce i filogenezie roślin, Język obcy

II rok:

Ekologia ewolucyjna i behawioralna, Hydrobiologia, Środowiskowe skutki antropopresji, Nowe trendy w genetyce populacyjnej, Odnawialne źródła energii, Biogeografia, Bioindykacja, Nowe trendy w biologii konserwatorskiej, Język obcy


Ścieżka Techniki laboratoryjne w biologii:

I rok:

Metody statystyczne w biologii, Bioetyka, Techniki mikroskopowe, Chemia analityczna, Bioinformatyka, Techniki znakowania cząstek biologicznych, Podstawy analityki laboratoryjnej, Ekotoksykologia, Techniki hodowli komórkowej i tkankowej, Język obcy

II rok:

Metody rekonstrukcji filogenezy, Elementy analityki szczegółowej, Biotechniki rozrodu zwierząt, Genomika porównawcza, Techniki analityczne w hydrobiologii, Metody analityczne w ekotrofologii, Język obcy


Ponadto w każdym semestrze oferujemy dla każdej z trzech specjalności szeroką ofertę interesujących przedmiotów do wyboru (co najmniej 30% przedmiotów w planie studiów)!


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów (430 godzin) a także ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni i ćwiczeń terenowych (łącznie 570 godzin).

Jak będziesz oceniany?

Egzaminem kończy się 7-9 przedmiotów, w większości są to egzaminy w formie testu pytań zamkniętych lub otwartych. Każdy egzamin można poprawić w II terminie zgodnie z regulaminem studiów. Wszystkie ćwiczenia zaliczane są na ocenę, podobnie jak wykłady do przedmiotów nie kończących się egzaminami, a ostateczna ocena jest średnią z ocen z wykładu i ćwiczeń. Każdy prowadzący na pierwszych zajęciach podaje zasady zaliczenia przedmiotu. W każdym przypadku oceniana jest wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta, zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Student uzyskuje 30 punktów ECTS w każdym semestrze, co stanowi łącznie 120 punktów na II stopniu studiów na kierunku Biologia.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Umiejętności zawodowe pozwalające na pracę w szkołach wyższych i ogólnokształcących, laboratoriach doświadczalnych i kontrolno-diagnostycznych, organizacjach rządowych i pozarządowych związanych z przyrodą

Absolwent możliwość podejmowania studiów trzeciego stopnia i wykonywania pracy naukowej.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Po wybraniu ścieżki biologia środowiskowa student posiada umiejętności zawodowe pozwalające na pracę w szkołach różnego szczebla, na uczelniach, muzeach, w samorządach regionalnych, w administracji rządowej i pozarządowej; w parkach narodowych i innych placówkach związanych z ochroną przyrody, ogrodach zoologicznych i botanicznych, monitoringu środowiskowym, może wykonywać ekspertyzy przyrodnicze dla podmiotów gospodarczych.

Ukończenie ścieżki techniki laboratoryjne w biologii umożliwi podjęcie pracy w laboratoriach o różnych profilach, kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach przemysłowych, ochrony środowiska, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu spożywczego, administracji oraz w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy itp.