AGROBIZNES

AGROBIZNES, studia  II stopnia stacjonarne


czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów II stopnia na kierunku AGROBIZNES rozszerza wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorczości sektora żywnościowego na obszarach wiejskich, nabywa umiejętności wyboru narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących działalności w agrobiznesie, a także zrozumienie wieloaspektowości problematyki przedsiębiorczości, związków społecznych, ekonomicznych i gospodarczych.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Na pierwszym rok studiów student realizuje takie przedmioty podstawowych jak: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Funkcjonowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w agrobiznesie, rolnictwo precyzyjne, optymalizacja procesów produkcji.

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych specjalizacyjnych, zarówno obligatoryjnych (Rynki finansowe w sektorze rolno-spożywczym, Międzynarodowy handel artykułami rolno-spożywczymi, Działalność turystyczna na terenach wiejskich), jak i fakultatywnych, a także na zajęciach seminaryjnych, w szczególny sposób przygotowujących studentów do samodzielnej pracy oraz wyrabiających umiejętności prezentacji problemów i wyników badań naukowych.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria

Jak będziesz oceniany?

Podczas trwania nauki student będzie oceniany na podstawie zaliczeń kolokwiów, projektów, zadań oraz egzaminów, które kończą dany kurs. Studia II stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem magisterskim.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów II stopnia absolwent uzyska łącznie 90 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwenci kierunku Agrobiznes mogą być zatrudniani w specjalistycznych instytucjach zajmujących się organizacją i zarządzaniem produkcją oraz analizą finansową, w instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechnieniowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach rolno-spożywczych i agencjach rządowych związanych z otoczeniem rolnictwa. Posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym).