OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA, studia II stopnia stacjonarne

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

specjalności:

  • Ekologia i ochrona przyrody
  • Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Ochrona wód
  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
  • Gospodarowanie środowiskiem


Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz technicznych. Jest przygotowany do: wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych w oparciu o techniki informatyczne, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności, a także zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Na pierwszym rok studiów student realizuje takie przedmioty podstawowych jak: statystyka i modelowanie, ekotoksykologia a wśród przedmiotów kierunkowych doradztwo ekologiczne, planowanie przestrzenne, politykę ekologiczną, zarządzanie środowiskiem.

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych specjalizacyjnych przypisanych poszczególnym specjalnościom, a także na zajęciach seminaryjnych, w szczególny sposób przygotowujących studentów do samodzielnej pracy oraz wyrabiających umiejętności prezentacji problemów i wyników badań naukowych.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria

Jak będziesz oceniany?

Podczas trwania nauki student będzie oceniany na podstawie zaliczeń kolokwiów, projektów, zadań oraz egzaminów, które kończą dany kurs. Studia II stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem magisterskim.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów II stopnia absolwent uzyska łącznie 90 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwenci kierunku Ochrona środowiska mogą być zatrudniani w specjalistycznych instytucjach zajmujących się analizą stanu i monitoringu środowiska, instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechnieniowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach. Posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym).