MEDYCYNA ROŚLIN

MEDYCYNA ROŚLIN,  studia stacjonarne II stopnia


czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

specjalności (dot. studiów II stopnia): medycyna roślin

uzyskany tytuł zawodowy: magister medycyny roślin

profil studiów: ogólnoakademicki

 

Krótkie wprowadzenie

Absolwent kierunku medycyna roślin posiada poszerzoną wiedzą w ochrony roślin przed agrofagami oraz chorobotwórczymi czynnikami abiotycznymi. Uzyskuje wiedzę z zakresu planowania oraz  przeprowadzania doświadczeń naukowych. Potrafi opracowywać wyniki badań i je przetwarzać przy użyciu technik informatycznych. Studia drugiego stopnia na kierunku medycyna roślin pozwalają uzyskać szeroką wiedzę o biologii różnorodnych grup patogenów roślin w kontekście ich ochrony. W programie studiów uwzględniana jest najnowsza wiedza z zakresu postępu biologicznego oraz  biotechnologii. Ponadto student zdobywa bogatą wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, systemów rolnictwa, technik ochrony  i bezpiecznego kształtowania środowiska rolniczego.

Czego będziesz się uczył?

I rok

W pierwszym roku studenci uzyskują podstawowe wiadomości dotyczące zakładania i przeprowadzania doświadczeń naukowych. Poszerzają wiedzę i umiejętność z zakresu ochrony roślin przed agrofagami. Zdobywają wiedzę o epifitozach i znaczeniu metod biologicznych w ograniczaniu chorób roślin oraz szkodników. Poszerzają  znajomość języka obcego o elementy ściśle związane z kierunkiem studiów.

II rok

Ostatni semestr to etap zdobywania wiedzy z przedmiotów wiążących zasady uprawy roślin z ochroną roślin przed organizmami niepożądanymi:  chorobami, chwastami i szkodnikami. To okres poznawania zasad pisania prac naukowych i umiejętność analizy uzyskiwanych eksperymentalnych wyników badań naukowych.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału   

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Większość przedmiotów prowadzone są w dwóch formach: wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Pozostałe, szczególnie związane z metodologią badań naukowych,  realizowane są w formie seminariów.

Jak będziesz oceniany?

Dominującą formą oceny są egzaminy lub zaliczenia. W licznych przedmiotach, szczególnie wybieranych przez studentów istotną uwagę zwraca się na tworzenie prezentacji multimedialnych, projektów i sprawozdań.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Aby nasze studia były uznawalne za granicą każdy przedmiot w zależności od trudności i nakładów pracy wyceniony został w punktach ECTS. W każdym semestrze należy zdobyć 30 punktów.  

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony roślin oraz integrowanej ochrony roślin.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach naukowo-badawczych,  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych, w służbach doradczych i innych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych.