INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA studia drugiego stopnia, stacjonarne

czas trwania: 1,5 roku; 3 semestry

specjalność: bezpieczeństwo ekologiczne; bezpieczeństwo i higiena pracy

uzyskany tytuł zawodowy - magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student przygotowywany jest do projektowania i realizacji działań ograniczających zagrożenia w obszarze człowiek - technika - środowisko, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych.

Na specjalności bezpieczeństwo ekologiczne uzyskuje wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają określać nieprawidłowości w systemach zarządzania środowiskowego oraz przedstawiać propozycje rozwiązań zmierzających do korygowania i zapobiegania tym nieprawidłowościom, poznaje zasady kształtowania przestrzeni pod kątem ochrony osób, mienia oraz środowiska przyrodniczego;

Na specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskuje wiedzę oraz umiejętności umożliwiające: monitorowanie warunków bezpieczeństwa na stanowisku pracy, wykonać studium zagrożeń, dobrać i zastosować odpowiednie metody badawcze w celu określenia rozwiązań zmniejszających poziom zidentyfikowanych zagrożeń;

Czego będziesz się uczył?

I rok

statystyka matematyczna, modelowanie matematyczne, systemy bezpieczeństwa, analizy przestrzenne w inżynierii bezpieczeństwa, zarządzanie jakością, zintegrowane zarządzanie środowiskiem, makroergonomia, bezpieczeństwo procesów technologicznych

II rok

bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo techniczne

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

wykłady, ćwiczenia projektowe oraz laboratoryjne, seminaria;

Jak będziesz oceniany?

sprawdziany ustne i pisemne, ocena wykonanych ćwiczeń, projektów oraz prezentacji;

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

- możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia,

- specjalność bezpieczeństwo i higiena pracy dają podstawę do rozpoczęcia pracy w zawodzie inspektora BHP, w którym odpowiedni staż pracy daje możliwość uzyskania kolejnych szczebli uprawnień z tego zakresu.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa zapewniają przygotowanie do prowadzenia oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz organami administracji publicznej. Absolwenci są przygotowani do zarządzania kryzysowego oraz stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa. Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do:
- wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka,
- projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa,
- podejmowania działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie wypadków, awarii oraz chorób zawodowych, 
- prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków.