BIOINFORMATYKA

BIOINFORMATYKA II stopnia stacjonarna


czas trwania: 2 lata (4 semestry)

ścieżki kształcenia

1 – Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne

2 – Techniki programistyczne w biologii molekularnej

uzyskany tytuł zawodowy – magister inżynier

profil studiów: praktyczny/ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z bioinformatyki, biologii (głównie genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Metodyka pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów biologicznych i hodowlanych, matematyka stosowana, języki programowania, wybrane zagadnienia statystyki zaawansowanej, statystyczne modelowanie danych biologicznych, metody oceny genetycznej i hodowlanej zwierząt, bioetyka, analiza transkryptomu z elementami ekspresji genów, analiza proteomu, analiza danych pochodzących z sekwencjonowania następnej generacji, diagnostyka immunologiczna, algorytmy komputerowej analizy danych wielkoskalowych, zaawansowane elementy stosowania pakietów statystycznych, data mining


II rok

Statystyczne modelowanie danych hodowlanych, inżynieria tkankowa, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, systemy operacyjne, modelowanie i symulacja systemów, Linux - środowisko i narzędzia programowania, medyczne bazy danych, projektowanie leków i modelowanie związków chemicznych, biostatystyka z elementami statystycznej analizy struktury genetycznej populacji, filogenetyka molekularna, narzędzia bioinformatyczne w ochronie zwierząt ex situ, aspekty nowoczesnej hodowli zwierząt, hodowla roślin z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.


W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, pracownia komputerowa, ćwiczenia laboratoryjne.

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenie pisemne, ustne, sporządzenie sprawozdania, raportu. Istotna jest obecność na zajęciach, aktywność i przygotowanie do zajęć. 

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.