BIOTECHNOLOGIA

BIOTECHNOLOGIA, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA,


czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

ścieżka kształcenia: Biotechnologia żywności

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia umożliwiają uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów oraz komórek organizmów wyższych w celu prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji, optymalizowania procesów biotechnologicznych, a także izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych. Absolwenci tego kierunku potrafią zaplanować i przeprowadzić proste projekty badawcze, zinterpretować i opracować uzyskane wyniki doświadczalne oraz korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych, w tym narzędzi statystycznych.Czego będziesz się uczył?

I rok, II rok

W czasie studiów II stopnia studenci realizują przedmioty specjalizacyjne z zakresu procesów biotechnologicznych przebiegających z udziałem drobnoustrojów i biotransformacji, a także hodowli  tkankowych, bioinformatyki, mikrobiologii fermentowanej żywności oraz  molekularnej organizacji struktur komórkowych.  

Plan studiów obejmuje również obejmuje przedmioty związane z realizacją pracy magisterskiej, tj. seminaria dyplomowe, metodologię prac doświadczalnych i pracownię magisterską, a także język obcy i przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach oferowanych w ramach przedmiotów fakultatywnych, takich jak m. in.: glikobiologia, związki biologicznie aktywne pochodzenia roślinnego, wirusologia, składniki bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach,  zastosowanie katalizatorów i biokatalizatorów w biotechnologii, niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne, flawonoidy w biotechnologii, farmacji i przemyśle spożywczym czy biokataliza w produkcji żywności.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych, seminariów, warsztatów  oraz praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie kartkówek, kolokwiów, egzaminów, raportów z ćwiczeń oraz obserwacji pracy na zajęciach. Przy dokonywaniu oceny brana jest pod uwagę również przygotowanie do zajęć i aktywność na ćwiczeniach.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent II stopnia na kierunku Biotechnologia uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do pracy w zakładach przemysłu biotechnologicznego, także w charakterze kadry zarządzającej, w placówkach badawczych. Pozwalają również na podjęcie studiów III stopnia.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego oraz przemysłów pokrewnych, laboratoriach analitycznych (chemicznych, biochemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych), w zakładach produkujących biopreparaty, w przemyśle fermentacyjnym, kosmetycznym i spożywczym, a także w służbach sanitarnych i szkolnictwie. Ponadto jest przygotowany do współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą, jak również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.