ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA,


czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

uzyskany tytuł zawodowy: magister

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, technologii przygotowywania potraw a także polityki wyżywienia ludności oraz psychodietetyki. Absolwenci tych studiów znają czynniki ryzyka chorób dietozależnych i są specjalistami w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego dla różnych grup populacyjnych, zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia. Łączą w sobie kompetencje technologa żywności i specjalisty do spraw żywienia, dlatego mogą pracować zarówno w ośrodkach zdrowia czy szpitalach, jak i w klasycznie rozumianej gastronomii.

Czego będziesz się uczył?

I semestr

Podczas pierwszego semestru studiów realizowane są przedmioty z zakresu klinicznego zarysu chorób, żywienia klinicznego, profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej oraz alergenów pokarmowych.


II rok

W czasie drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzą z zakresu żywienia klinicznego, dietetyki, strategii żywieniowej i suplementacji w specyficznych potrzebach żywieniowych

Plan studiów obejmuje również język obcy i przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także przedmioty związane z realizacją pracy magisterskiej, tj. seminaria dyplomowe, metodologię i prowadzenie badań żywieniowych i pracownię magisterską.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach oferowanych w ramach przedmiotów fakultatywnych, takich jak m. in.: nowe techniki instrumentalne w badaniu żywności, ocena towaroznawcza i sensoryczna żywności dietetycznej i funkcjonalnej, projektowanie nowych produktów żywnościowych czy biologiczna ocena żywności.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie studiów II stopnia studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach gastronomicznych i technologicznych. Zajęcia odbywają się również w formie warsztatów, wizyt studyjnych i praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, raportów. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane jest także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. W uczelni stosuje się system oceny  w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i Dietetyka jest specjalistą w zakresie planowania i wprowadzania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego i zbiorowego dla zróżnicowanych pod wieloma względami grup ludności. Dysponuje wiedzą do oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zapobiegania i wspomagania leczenia chorób dietozależnych przez propagowanie odpowiednich zaleceń i wskazań żywieniowych. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności przygotowują do pracy w jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, domach opieki społecznej i placówkach świadczących usługi żywieniowe.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka przygotowują do podjęcia pracy w jednostkach świadczących usługi żywieniowe i dietetyczne, szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej i zakładach gastronomicznych. Mogą także podjąć pracę w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, w zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych.

Są również przygotowani do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności gospodarczej, ukierunkowanej na doradztwo żywieniowe oraz do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.