ROLNICTWO

ROLNICTWO, studia stacjonarne II stopnia

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

uzyskany tytuł zawodowy: magister

profil studiów: ogólnoakademicki

ścieżki kształcenia: 

    • agronomia
    • agroturystyka

Czego będziesz się uczył?

Ścieżka kształcenia agronomia

Na ścieżce kształcenia agronomia zdobędziesz wiedzę z przedmiotów takich jak: Doświadczalnictwo rolnicze, Kształtowanie środowiska, Postęp biologiczny, Rolnictwo ekologiczne, Agrobiotechnologia, Metodologia badań naukowych, Międzynarodowy handel produktami rolniczymi, Analiza instrumentalna, Współczesne systemy rolnictwa, Podstawy przedsiębiorczości w agrobiznesie oraz kilku przedmiotów fakultatywnych z zakresu agrobiotechnologii, bioróżnorodności, postępu biologicznego, kształtowania środowiska, systemów rolnictwa oraz zrównoważonego rozwoju. Będziesz odbywał także praktykę dyplomową. Podczas seminarium magisterskiego przygotujesz się do napisania pracy dyplomowej.


Ścieżka kształcenia agroturystyka

Na ścieżce kształcenia agroturystyka zdobędziesz wiedzę z przedmiotów takich jak: Doświadczalnictwo rolnicze, Kształtowanie środowiska, Organizacja usług i prawo w agroturystyce, Postęp biologiczny, Rolnictwo ekologiczne, Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, Analiza instrumentalna, Podstawy przedsiębiorczości agrobiznesie, Agrobiotechnologia oraz kilku przedmiotów fakultatywnych z zakresu agrobiotechnologii, organizacji agroturystyki, zarządzania w agroturystyce, postępu biologicznego, kształtowania środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Będziesz odbywał także praktykę dyplomową. Podczas seminarium magisterskiego przygotujesz się do napisania pracy dyplomowej.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Większość przedmiotów prowadzone są w dwóch formach: wykładów i ćwiczeń lub laboratoriów. W wielu przedmiotach kierunkowych część ćwiczeń realizowana jest w terenie, a zasady tworzenia projektu i pracy inżynierskiej realizowane są w formie seminariów.

Jak będziesz oceniany?

Forma oceny jest określna przez prowadzących zajęcia. Są to najczęściej egzaminy, kolokwia, czy cenione przez studentów wykonywanie przez nich samych projekty. W każdym module ocenia się wiedzę studenta, jego umiejętności praktyczne i tzw. kompetencje społeczne.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów II stopnia absolwent uzyska łącznie 90 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia, czy zarządzania gospodarstwami rolniczymi i agroturystycznymi w kraju i za granicą.