ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, studia II stopnia stacjonarne

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

uzyskany tytuł zawodowy: magister

profil studiów: ogólnoakademicki

specjalności:

  • zarządzanie i organizacji produkcji,
  • inżynieria produkcji rolniczej,

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz technicznych. Jest przygotowany do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, a także określaniem wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze. Kształcenie na poszczególnych specjalnościach skierowane jest także na problemy zarządzania wielkoobszarowym gospodarstwem, szeroko pojętym zarządzaniem oraz audytem.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Na pierwszym rok studiów student realizuje takie przedmioty jak np. komunikacja w biznesie, projektowanie linii produkcyjnych czy też audyt i zarządzanie jakością. W zależności od specjalności student zapoznaje się także np. z zarządzaniem agroturystyką (specjalność zarządzanie i organizacja produkcji) lub z inżynierią produkcji surowców żywnościowych (specjalność inżynieria produkcji rolniczej).

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu finansów i bankowości oraz controllingu i rachunkowości zarządczej (specjalność zarządzanie i organizacja produkcji) czy też zarządzania wielkoobszarowym gospodarstwem (specjalność inżynieria produkcji rolniczej). Główny nacisk położony jest jednak na realizację badań związanych z tematem pracy magisterskiej, napisaniem oraz obroną założeń.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria

Jak będziesz oceniany?

Podczas trwania nauki student będzie oceniany na podstawie zaliczeń kolokwiów, projektów, zadań oraz egzaminów, które kończą dany kurs. Studia II stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem magisterskim.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów II stopnia absolwent uzyska łącznie 90 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.