GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Geodezja i kartografia studia II stopnia, NIESTACJONARNE

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

specjalności:

  • Geodezja gospodarcza (GG),

  • gospodarka nieruchomościami (GN)

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia drugiego stopnia są rozszerzeniem i uzupełnieniem studiów geodezyjnych stopnia pierwszego, dlatego studia te stanowią ofertę dla inżynierów geodetów. Studia stopnia drugiego w trybie niestacjonarnym prowadzone są dla dwóch specjalności: geodezja gospodarcza (GG) i gospodarka nieruchomościami (GN).

Czego będziesz się uczył ?

I rok

Kształcenie na pierwszym roku ma charakter ogólny i obie specjalności realizują ten sam program obejmujący miedzy innymi matematykę stosowaną, zaawansowane metody opracowania obserwacji, geodezję fizyczną i geodynamikę, pomiary i analizę deformacji, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarkę nieruchomościami, modelowanie kartograficzne i cyfrowe przetwarzanie obrazu.

II rok

W roku drugim realizowane jest kształcenie na przedmiotach specjalistycznych. Dla specjalności geodezja gospodarcza (GG) są to: geodezja inżynieryjno-przemysłowa, fotogrametria cyfrowa, geodezyjne monitorowanie deformacji powierzchni terenu oraz geodezyjna obsługa budowy tras komunikacyjnych. Dla specjalności gospodarka nieruchomościami są to głównie przedmioty związane z wyceną nieruchomości (wycena nieruchomości, wycena nieruchomości specjalnych, ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości oraz kosztorysowanie w budownictwie).

Dla każdej specjalności realizowane są również cztery przedmioty wybierane przez studentów, z szerokiej oferty przedmiotów do wyboru.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Dla większości realizowanych przedmiotów zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Przewidziane są również przedmioty realizowane w formie seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.

Jak będziesz oceniany?

Z reguły ocena końcowa jest wynikiem oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz egzaminu lub zaliczenia wykładu. Oceniana jest wiedza studenta, umiejętność realizacji poszczególnych zadań oraz umiejętność organizacji pracy i współpracy w grupie.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Na każdym semestrze student ma możliwość uzyskania od 21 do 26 punktów ECTS. Łącznie na studiach student musi uzyskać 90 punktów.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Po ukończeniu studiów i uwzględnieniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów, student może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 3 wymienionym w art. 43 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 (po spełnieniu innych wymogów ustawowych).

Po zaliczeniu przedmiotów obligatoryjnych dla specjalności gospodarka nieruchomościami, absolwenci mogą ubiegać się również o nadanie uprawnień z wyceny nieruchomości.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzania terenów rolnych, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką nieruchomościami w administracji samorządowej i rządowej.