GEODEZJA I KARTOGRAFIA

STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

czas trwania: 1.5 roku (3 semestry)

specjalności:

  • geodezja gospodarcza (GG),

  • geoinformatyka (GI),

  • gospodarka nieruchomościami (GN),

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia drugiego stopnia są rozszerzeniem i uzupełnieniem studiów geodezyjnych stopnia pierwszego, dlatego studia te stanowią ofertę dla inżynierów geodetów. Studia stopnia drugiego prowadzone są dla czterech specjalności: geodezja gospodarcza (GG), geoinformatyka (GI), gospodarka nieruchomościami (GN) oraz geodezja satelitarna (GS).

Czego będziesz się uczył?

I semestr

Kształcenie na pierwszym semestrze ma charakter ogólny i wszystkie specjalności realizują ten sam program obejmujący miedzy innymi matematykę stosowaną, zaawansowane metody opracowania obserwacji, geodezję fizyczną i geodynamikę, satelitarne techniki pomiarowe i gospodarkę nieruchomościami.

II i III semestr

W semestrach drugim i trzecim realizowane jest kształcenie na przedmiotach kierunkowych takich jak modelowanie kartograficzne, cyfrowe przetwarzanie obrazu, pomiary i analiza deformacji oraz na przedmiotach obligatoryjnych, przewidzianych dla danej specjalności. Dla specjalności geodezja gospodarcza (GG) są to: geodezja inżynieryjno-przemysłowa, fotogrametria cyfrowa, geodezyjne monitorowanie deformacji powierzchni terenu oraz geodezyjna obsługa budowy tras komunikacyjnych. Dla specjalności geoinformatyka są to przedmioty z zakresu technologii informatycznych (bazy danych przestrzennych, metody eksploracji danych, projektowanie i programowanie systemów GIS i technologie internetowe). Dla specjalności gospodarka nieruchomościami są to głównie przedmioty związane z wyceną nieruchomości (wycena nieruchomości, wycena nieruchomości specjalnych, ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości oraz kosztorysowanie w budownictwie). Dla nowej specjalności geodezja satelitarna (GS) są to przedmioty dotyczące metod opracowania danych multi-GNSS, analizy i przetwarzania obserwacji satelitarnych, nawigacji satelitarnej oraz dynamiki orbit sztucznych satelitów Ziemi.

Dla każdej specjalności realizowane są również cztery przedmioty wybierane przez studentów z szerokiej oferty przedmiotów do wyboru.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Dla większości realizowanych przedmiotów zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Przewidziane są również przedmioty realizowane w formie seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.

Jak będziesz oceniany?

Z reguły ocena końcowa jest wynikiem oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz egzaminu lub zaliczenia wykładu. Oceniana jest wiedza studenta, umiejętność realizacji poszczególnych zadań oraz umiejętność organizacji pracy i współpracy w grupie.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Na każdym semestrze student ma możliwość uzyskania 30 punktów ECTS. Łącznie na studiach student musi uzyskać 90 punktów.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Po ukończeniu studiów i uwzględnieniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów, student może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 3 wymienionym w art. 43 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 (po spełnieniu innych wymogów ustawowych).

Po zaliczeniu przedmiotów obligatoryjnych dla specjalności gospodarka nieruchomościami, absolwenci mogą ubiegać się również o nadanie uprawnień z wyceny nieruchomości.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzania terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką nieruchomościami w administracji samorządowej i rządowej.