TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA,

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

specjalności:

  • Technologia żywności 
Student składając dokumenty 
w dziekanacie (na specjalność Technologia żywności) dokonuje wyboru specjalizacji:
- technologia owoców, warzyw i nutraceutyków,
- technologia zbóż,
- technologia produktów zwierzęcych,
- technologia węglowodanów i tłuszczów roślinnych,
- procesy fermentacyjne.

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia II stopnia kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka zapewniają poszerzoną wiedzę w zakresie technologii żywności w tym projektowania nowych technologii, opracowywania nowych produktów żywnościowych i zarządzania ich jakością. Program studiów obejmuje także problematykę związaną z żywieniem człowieka. Celem kształcenia jest również przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów III stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku w obszarze nauk rolniczych oraz studiów podyplomowych.Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów II stopnia studenci uzyskują poszerzoną wiedzą z zakresu utrwalania i przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, poznają współczesne trendy w technologii żywności, biotechnologii i inżynierii przemysłu spożywczego oraz politykę wyżywienia ludności i formy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Ponadto realizowane są przedmioty z zakresu statystyki i informatyki stosowanej. Uczestniczą w przedmiotach specjalistycznych na wybranych przez siebie specjalizacjach naukowych. Po I semestrze studenci odbywają miesięczne praktyki w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach, gastronomii, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Studenci mają zapewniony szeroki zakres przedmiotów do wyboru, które uzupełniają i poszerzają wiedzę, między innymi w zakresie biotechnologii i mikrobiologii żywności, projektowaniu nowych produktów żywnościowych, chemii związków naturalnych, żywności ekologicznej, czy żywienia w agroturystyce i turystyce

II rok

Podczas ostatniego roku studiów magisterskich studenci realizują i opracowują własne tematy badawcze w wybranym przez siebie zagadnieniu. Uczestniczą w zajęciach seminaryjnych, które przygotowują do napisania pracy magisterskiej i zaliczenia egzaminu końcowego.

W trakcie studiów II stopnia realizowane są zajęcia fizyczne, zajęcia z języków obcych, oraz przedmioty humanistyczne.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 1,5 letnich studiów magisterskich student będzie uczestniczył w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach analitycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz w zajęciach terenowych w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach, gastronomii, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jak będziesz oceniany?

W trakcie zajęć promowany jest aktywny udział studentów w ćwiczeniach, seminariach, realizowanych pracach projektowych. Studenci oceniani są na podstawie wykonania zajęć praktycznych, odpowiedzi ustnych, pisemnych i opracowań własnych, które przeprowadzane są podczas zajęć i egzaminów. W uczelni stosuje się system oceny w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka uzyskuje stopień magistra inżyniera oraz kwalifikacje przygotowujące do pracy w zakładach przemysłu spożywczego w charakterze kadry zarządzającej,technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także pracowników placówek badawczych oraz pozwalające na podjęcie studiów III stopnia.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent może podjąć pracę:


  • w zakładach przemysłu spożywczego i fermentacyjnego,
  • zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii,
  • laboratoriach badań żywności, wody,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych.