ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE II STOPNIA,

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia na II stopniu kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności zapewniają poszerzoną wiedzę w zakresie zarządzania jakością produktów żywnościowych wraz z oceną ryzyka. Podczas realizacji studiów prowadzone jest kształcenie w zakresie stosowania różnych nowoczesnych technik analizy w ocenie jakości surowców i produktów żywnościowych. Zdobyta wiedza może służyć projektowaniu rozwiązań systemowych i technologicznych w przemyśle żywnościowych i laboratoriach badawczych. Podstawowym celem nauczania jest wykształcenie aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania jakością żywności oraz odpowiedzialności zawodowej i etycznej za jakość i bezpieczeństwo żywności. Celem kształcenia jest również przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów III stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku w obszarze nauk rolniczych oraz studiów podyplomowych.Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu wysoko wyspecjalizowanych metod i technik analitycznych stosowanych w analizie żywności oraz systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Ponadto realizowane są przedmioty dotyczące trendów w rozwoju nowoczesnych technik i technologii przetwarzania i utrwalania żywności, jak również z zakresu statystyki i informatyki stosowanej. Student podczas zajęć seminaryjnych nabywa również umiejętności samodzielnej interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu o charakterze analitycznym lub projektowym.

Studenci mają też zapewniony szeroki zakres przedmiotów do wyboru, które uzupełniają i poszerzają wiedzę.

II rok              

Podczas jednego semestru na drugim roku studiów student przede wszystkim realizuje własną, eksperymentalną pracę dyplomową, opracowuje wyniki badań z wykorzystaniem metod statystycznych. Uczestniczy w zajęciach seminaryjnych, które przygotowują do napisania pracy magisterskiej i zaliczenia egzaminu dyplomowego.

W ostatnim semestrze zajęć realizowane są również takie przedmioty, jak: przedmiot humanistyczny, język obcy, zajęcia z wychowania fizycznego.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 1,5 letnich studiów magisterskich student będzie uczestniczył w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach analitycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych. Odbywają również praktykę dyplomową w laboratoriach analitycznych, zakładach przemysłu spożywczego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach certyfikujących,.

Jak będziesz oceniany?

W trakcie zajęć promowany jest aktywny udział studentów w ćwiczeniach, seminariach, jak również samodzielność w realizowanych pracach projektowych. Studenci oceniani są na podstawie wykonania zajęć praktycznych, odpowiedzi ustnych, pisemnych i opracowań własnych, które przeprowadzane są podczas zajęć i egzaminów. W uczelni stosuje się system oceny  w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent II stopnia na kierunku Zarządzania jakością i analizy żywności uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do pracy w placówkach nadzorujących produkcję żywności, zakładach przemysłu spożywczego w charakterze kadry zarządzającej i analityków przemysłu spożywczego, a także pozwalające na podjęcie studiów III stopnia.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent może podjąć pracę:


  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • laboratoriach i innych placówkach badawczych,
  • w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii,
  • jednostkach akredytujących i certyfikujących Systemy Zarządzania Jakością,
  • studia III stopnia.