GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA II STOPNIA, TRYB STACJONARNY

czas trwania: 1,5 roku (3 semestrów)

ścieżki kształcenia:

  • zarządzanie przestrzenią (ZP),
  • rynek nieruchomości (RN).

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku gospodarka przestrzenna uzyskuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Semestr I jest wspólny i obejmuje przedmioty o charakterze planistyczno-zarządczym oraz prawnym. W przypadku specjalności, prowadzonych od II semestru, zarządzanie przestrzenią skupia się na przedmiotach analityczno-projektowych, natomiast rynek nieruchomości ekonomiczno-zarządczych.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Przedmioty ogólne: kształtowanie i ochrona środowiska, gospodarka regionalna i lokalna, marketing terytorialny, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, modele w gospodarce przestrzennej, zarządzanie środowiskiem i zasobami naturalnymi.

Zarządzanie przestrzenią: ocena i wycena środowiska, gospodarka komunalna i zarządzanie infrastrukturą , analizy i modelowanie przestrzenne, systemy wsparcia decyzyjnego w planowaniu przestrzennym, seminarium.

Rynek nieruchomości: gospodarka nieruchomościami, podstawy wyceny nieruchomości, rynek nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, analizy ekonomiczne w gospodarowaniu nieruchomościami, przedmiot fakultatywny, seminarium.

II rok

Zarządzanie przestrzenią: partycypacyjne planowanie przestrzenne, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, zarządzanie finansami jednostek samorządowych, przedmiot fakultatywny, seminarium.

Rynek nieruchomości: prawo rzeczowe, administracyjne, seminarium oraz przedmiot fakultatywny.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia konwersatoryjne, seminaria. Istotną składową jest samodzielna praca studenta - poszukiwanie materiałów, ich opracowanie, analiza, przygotowanie prezentacji.

Jak będziesz oceniany?

Wykłady kończą się egzaminami lub zaliczeniami. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia, seminaria - podsumowane są zaliczeniem, końcowym lub cząstkowymi. Szczegółowo o formie i sposobie zaliczenia na początku semestru informuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Oceniana jest wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne (umiejętność prezentacji, współpraca w zespole, otwartość i komunikatywność). Efekty pracy z danego przedmiotu oceniane są jako ocena łączna, w której w odpowiednich proporcjach, określonych w sylabusie, zawarte są składowe podsumowujące wykład i ćwiczenia.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze, aby go zaliczyć, powinieneś uzyskać 30 punktów ECTS, (tj. łącznie 90 punktów). Deficyt 15 punktów umożliwia warunkowe zaliczenie semestru. W kolejnym semestrze konieczne jest jednak uzupełnienie brakujących zaliczeń.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Uzyskasz kompetencje planistyczne, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie planowania i zarządzania przestrzenią. Uzyskane kompetencje pomogą w pełnieniu roli doradcy i negocjatora w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym (zarządzanie miastami, gminami, powiatami i województwami). Będziesz umiał podejmować działania z zakresu marketingu terytorialnego, planowania ochrony dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozować i symulować różne warianty rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele. Możesz zostać wpisany na ogólnopolską listę zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami i uzyskać certyfikat (dotyczy ścieżki kształcenia rynek nieruchomości).

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Jesteś przygotowany do pracy jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; Fachowców z zakresu gospodarki przestrzennej szukają firmy otoczenia biznesu, firmy konsultingowe i doradcze związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Pozyskasz również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.