ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, II STOPIEŃ STUDIÓW, TRYB STACJONARNY

czas trwania: 1,5 roku (3 semestrów)

ścieżki kształcenia:

  • kształtowanie i ochrona krajobrazu

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Kształci umiejętności projektowania przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego oraz poczucie kompozycji i przestrzeni.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Pierwszy rok (dwa semestry, letni i zimowy) to przedmioty kierunkowe obowiązkowe (kształtowanie krajobrazu miast, ochrona krajobrazu, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, socjologia i psychologia środowiskowa, inżynieria krajobrazu), kierunkowe wybieralne (trzy spośród ośmiu, np. krajobraz forteczny - ochrona dziedzictwa kulturowego w architekturze, zagospodarowanie turystyczne, konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowej zieleni komponowanej, zielona urbanistyka, kształtowanie krajobrazu otwartego) oraz ogólnouczelniane (język obcy, przedmiot humanistyczny, innowacje). Na seminarium dyplomowych wybierasz temat i zaczynasz przygotowywać pracę magisterską.

II rok

Trzeba zrealizować dwa wybrane przedmioty (elementy kultury wizualnej w krajobrazie, iluminacje w architekturze krajobrazu, innowacyjność w architekturze krajobrazu, malarstwo w architekturze krajobrazu) oraz seminarium, zakończyć i obronić pracę magisterską.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia mają formę wykładów, zajęć projektowych, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. Obejmują część teoretyczną (wykłady) oraz różnorodne formy kształcenia praktycznego  - ćwiczenia, seminaria, laboratoria, zajęcia terenowe. Istotną częścią jest samodzielna praca studenta.

Jak będziesz oceniany?

Czekają Cię egzaminy oraz zaliczenia. Z każdego przedmiotu uzyskasz jedną ocenę łączną, podsumowującą efekty pracy w ramach wykładów i ćwiczeń. Ostateczna nota zawiera w sobie ocenę wiedzy teoretycznej (wykłady), umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych (ćwiczenia, warsztaty, seminaria).

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze należy uzyskać 30 punktów ECTS, (tj. 90 punktów w cyklu studiów magisterskich).

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Pogłębisz wiedzę i umiejętności uzyskana na studiach inżynierskich, dzięki czemu będziesz efektywniej projektował, programował i zarządzał krajobrazem. Dzięki takiemu wykształceniu łatwiej będzie rozwiązywać złożone zadania i problemy ze świadomością uwarunkowań i systemowego funkcjonowania przestrzeni oraz wynikających z niego wielopłaszczyznowych konsekwencji. Jesteś przygotowany do efektywnego projektowania, programowania i zarządzania krajobrazem, również z uwzględnieniem specyfiki tradycji kulturowych i obszarów prawnie chronionych. Będziesz potrafił wykonać audyty krajobrazowe, a także opracowania badawcze w zakresie kształtowania krajobrazu (również w skali regionalnej) oraz rewitalizacji historycznych ukła­dów urbanistycznych.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Możesz prowadzić własną firmę bądź pracować w jednostce projektowo-wykonawczej. Możesz znaleźć zatrudnienie w jednostkach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przes­trzennego, w biurach związanych z restrukturyzacją obszarów zdegrado­wanych, w administracji samorządowej i rządowej, w szkołach wyższych i instytutach nauko­wych, a także w wydzielonych jednostkach ochrony środowiska.