ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, II STOPIEŃ STUDIÓW, TRYB STACJONARNY

czas trwania: 1,5 roku (3 semestrów) oraz 2 lata (4 semestry) w przypadku specjalności polsko-chińskiej

specjalności:

  1. Kształtowanie i ochrona krajobrazu

  2. Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) - język wykładowy: język angielski

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier architekt krajobrazu

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Kształci umiejętności projektowania przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego oraz poczucie kompozycji i przestrzeni.

W przypadku specjalności polsko-chińskiej dwa semestry studiów odbywają się w uczelni partnerskiej Hunan University Changsha w Chinach.

studia_polsko_chinskie_2

 studia_polsko_chinskie_1_1


Czego będziesz się uczył?

I rok

Pierwszy rok (dwa semestry, letni i zimowy) to przedmioty kierunkowe obowiązkowe (kształtowanie krajobrazu miast, ochrona krajobrazu, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, socjologia i psychologia środowiskowa, inżynieria krajobrazu), kierunkowe wybieralne (trzy spośród ośmiu, np. krajobraz forteczny - ochrona dziedzictwa kulturowego w architekturze, zagospodarowanie turystyczne, konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowej zieleni komponowanej, zielona urbanistyka, kształtowanie krajobrazu otwartego) oraz ogólnouczelniane (język obcy, w-f). Na seminarium dyplomowych wybierasz temat i zaczynasz przygotowywać pracę magisterską. W ramach specjalności polsko-chińskiej realizowane są takie przedmioty obowiązkowe jak: Shaping of landscape of the rural areas in Europe, Chinese traditional landscape engineering and technology, The construction and protection of Chinese historical and cultural city landscape, The construction and protection and recover of rural landscape in China. W ramach przedmiotów fakultatywnych: history and theory of space shaping/Social aspects of shaping urban landscape, comprehensive abilities to landscape architecture/Introduction to landscape architecture, garden building and ornaments design/urban green space system planing/environmental art performance techniques, shaping of therapeutic environment/historical fortification in landscape/Stone in landscape.

II rok

Trzeba zrealizować dwa wybrane przedmioty (elementy kultury wizualnej w krajobrazie, iluminacje w architekturze krajobrazu, innowacyjność w architekturze krajobrazu, malarstwo w architekturze krajobrazu) oraz seminarium, zakończyć i obronić pracę magisterską.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia mają formę wykładów, zajęć projektowych, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. Obejmują część teoretyczną (wykłady) oraz różnorodne formy kształcenia praktycznego  - ćwiczenia, seminaria, laboratoria, zajęcia terenowe. Istotną częścią jest samodzielna praca studenta.

Jak będziesz oceniany?

Czekają Cię egzaminy oraz zaliczenia. Z każdego przedmiotu uzyskasz jedną ocenę łączną, podsumowującą efekty pracy w ramach wykładów i ćwiczeń. Ostateczna nota zawiera w sobie ocenę wiedzy teoretycznej (wykłady), umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych (ćwiczenia, warsztaty, seminaria).

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze należy uzyskać 30 punktów ECTS, (tj. 90 punktów w cyklu studiów magisterskich).

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Pogłębisz wiedzę i umiejętności uzyskana na studiach inżynierskich, dzięki czemu będziesz efektywniej projektował, programował i zarządzał krajobrazem. Dzięki takiemu wykształceniu łatwiej będzie rozwiązywać złożone zadania i problemy ze świadomością uwarunkowań i systemowego funkcjonowania przestrzeni oraz wynikających z niego wielopłaszczyznowych konsekwencji. Jesteś przygotowany do efektywnego projektowania, programowania i zarządzania krajobrazem, również z uwzględnieniem specyfiki tradycji kulturowych i obszarów prawnie chronionych. Będziesz potrafił wykonać audyty krajobrazowe, a także opracowania badawcze w zakresie kształtowania krajobrazu (również w skali regionalnej) oraz rewitalizacji historycznych ukła­dów urbanistycznych. Absolwenci specjalności Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape uzyskują podwójny dyplom: naszego Uniwesytetu oraz Hunan Agricultural University w Changsha.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Możesz prowadzić własną firmę bądź pracować w jednostce projektowo-wykonawczej. Możesz znaleźć zatrudnienie w jednostkach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przes­trzennego, w biurach związanych z restrukturyzacją obszarów zdegrado­wanych, w administracji samorządowej i rządowej, w szkołach wyższych i instytutach nauko­wych, a także w wydzielonych jednostkach ochrony środowiska.