ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA,

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Studiując na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego oraz analizy produktów żywnościowych. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas wytwarzania żywności, zna zasady procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności. Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie właściwości i jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent kierunku Zarządzania jakością i analizy żywności posiada umiejętność wykorzystania systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu produkcyjnym żywności.


Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki , chemii nieorganicznej i organicznej) oraz podstaw produkcji surowców żywnościowych, ekonomii, stosowania technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzą z zakresu nauk biologicznych (biochemia, mikrobiologia ogólna i żywności, chemia żywności) oraz zdobywają umiejętności analityczne podczas zajęć laboratoryjnych zapoznając się z różnorodnymi metodami analizy instrumentalnej. Ponadto zdobywają wiedzę o podstawowych procesach i technologiach w utrwalaniu i przetwarzaniu żywności.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów studenci uzyskują wiedzą z zakresu metod oceny jakości żywności, zasad żywienia człowieka, higieny i toksykologii żywności. Ponadto realizowane są przedmioty dotyczące systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, analizy rynku i rachunkowości.

IV rok

Podczas ostatniego semestru studiów inżynierskich studenci realizują przedmioty z walidacji metod analitycznych, marketingu i przedsiębiorczości. Ponadto studenci przygotowują prace dyplomowe w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich student będzie uczestniczył w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach analitycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz w zajęciach terenowych w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach, gastronomii, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie wykonania zajęć praktycznych, odpowiedzi ustnych, pisemnych i opracowań własnych, które przeprowadzane są podczas zajęć i egzaminów. W uczelni stosuje się system oceny w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą. W trakcie zajęć promowany jest aktywny udział studentów w ćwiczeniach, seminariach i realizowanych pracach projektowych.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent I stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością oraz analizy żywności w aspekcie oceny jakości produktów spożywczych oraz projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent może podjąć pracę:

  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • laboratoriach i innych placówkach badawczych,
  • w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii,
  • jednostkach akredytujących i certyfikujących Systemy Zarządzania Jakością