BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

czas trwania:3,5 roku ( 7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy po ukończeniu studiów (7 semestrów) i zdaniu egzaminu inżynierskiego na podstawie przedłożonej pracy inżynierskiej absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera

profil studiów: ogólno-akademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Krótkie wprowadzenie

Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także prowadzenia własnych firm w zakresie mikro rozmnażania roślin. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach hodowlanych w kraju i zagranicą, czy też placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku produktów roślinnych. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Ważne szczegółowe cele kształcenia to: zapoznanie studenta z zasadami doskonalenia roślin rolniczych i ogrodniczych z zastosowaniem technik biotechnologicznych oraz wdrożeniem ich do produkcji, z podstawami funkcjonowania organizmu roślinnego na poziomie komórkowym i molekularnym, z budową i funkcjonowaniem genomów roślinnych, z aktualnymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju biotechnologii, genetycznymi możliwościami doskonalenia roślin, z wymaganiami środowiskowymi roślin w kontekście nowoczesnych technologii uprawy, zapoznanie studentów ze stresami roślin. Do podstawowych zadań kształcenia studenta należy równie wyksztalcenie umiejętności w zakresie analiz mechanizmów funkcjonowania organizmów roślinnych, posługiwaniem się specjalistyczną terminologią, umiejętności wykorzystania podstawowych metod statystycznych i bioinformatycznych do analizy zjawisk biologicznych i umiejętności stosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych w biologii i biotechnologii roślin, umiejętności wdrażania postępu biologicznego do produkcji roślinnej.

Czego będziesz się uczył?

la specjalności biotechnologia stosowana roślin obok wychowania fizycznego (do wyboru), języka obcego (do wyboru) i przedmiotu humanistycznego (do wyboru) są realizowane następujące przedmioty:


I rok

Chemia ogólna, matematyka z elementami statystyki, technologia informatyczna, biologia komórki, wprowadzenie do biotechnologii, ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, ekonomia, botanika, Fizyka z elementami biofizyki, chemia organiczna, genetyka ogólna I, przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej, mikrobiologia ogólna, embriologia roślin


II rok

Ekologia z elementami ochrony przyrody, Przystosowanie roślin do środowiska, Biologia molekularna, Doskonalenie roślin I, Biochemia, Genetyka ogólna II, praktyka 4 tyg. fizjologia roślin, cytogenetyka roślin, biotechnologia roślin w ochronie środowiska, podstawy produkcji roślin I, blok przedmiotów z zakresu postępu biologicznego, sterowanie procesami biotechnologicznymi, ochrona roślin


III rok

Żywienie roślin, kultury in vitro w biotechnologii, mechanizmy tolerancji roślin na stresy, podstawy prawne biotechnologii, podstawy produkcji roślin II, blok przwdmiotów z zakresu ochrony roślin i środowiska, inżynieria genetyczna, doskonalenie roślin II, diagnostyka molekularna, biotechnologia roślin w medycynie i przemyśle, monitoring produktów GMO, blok przedmiotów z zakresu biologii i fizjologii roślin, proteomika


IV rok

Seminarium inżynierskie, warsztaty inżynierskie, praca inżynierska, genomika z elementami bioinformatyki, blok przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami i procesami biotechnologicznymi

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Program kształcenia studiów I stopnia obejmuje łącznie 2205 godzin w tym 945 godzin wykładów i 1260 godzin ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i audytoryjnych oraz seminarium inżynierskie 30 godzin. W trakcie studiów studenci mają możliwość odbycia praktyki 4 tygodniowej po 4 semestrze Studenci mają możliwość wyboru części przedmiotów w ramach modułów przedmiotów fakultatywnych w wymiarze 255 godzin.

Jak będziesz oceniany?

Forma zdawania poszczególnych przedmiotów jest uzgadniana ze studentami. Przedmiot najczęściej jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń.  Ćwiczenia pod koniec semestru zalicza się na ocenę. Wykłady mogą być zaliczane pod koniec semestru lub kończyć się egzaminem przeprowadzonym w sesji. Formy egzaminów i zaliczeń są podawane przez prowadzących zajęcia na początku semestru: egzamin ustny, pisemny jako test otwarty i zamknięty. Oceny są wpisywane elektronicznie do systemu i studenci on-line mogą sprawdzić co dostali i czy nie ma pomyłki.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie pełnego kursu trwającego 7 semestrów absolwent uzyskuje 210 punktów ECTS

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa rozmnażającego sadzonki in vitro, oraz do pracy i świadczenia usług w tego typu zakładach w tym w ogrodach botanicznych, w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jak również w gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, w wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego, suplementów diety itp., mogą realizować drugi poziom kształcenia w formie studiów magisterskich.