AGROBIZNES

AGROBIZNES, studia I stopnia stacjonarne


czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Kierunek Agrobiznes poprzez odpowiednie zróżnicowanie programu kształcenia harmonijnie łączy w sobie elementy wiedzy przyrodniczej z nowoczesnym modelem biznesowym, dając w przyszłości jego Absolwentowi możliwość realizacji ścieżki kariery zawodowej zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Na pierwszym rok studiów student realizuje takie przedmioty podstawowe jak: matematyka, biologia, chemia,  oraz kierunkowe: podstawy ekonomii, podstawy prawa gospodarczego i rolnego.

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych jak: mikrobiologia, fizjologia roślin z biochemią, przedmiotów kierunkowych jak: żywienie roślin, podstawy reologii i metrologii, podstawy uprawy roślin, technologie produkcji roślinnej oraz uzupełniających (fakultatywnych) – do wyboru przez studenta. Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa realizowana po ukończeniu drugiego roku studiów (4 tygodniowa).

III i IV rok

Na roku III i IV realizowane są głównie przedmioty kierunkowe między innymi: podstawy zarządzania, rachunkowość, systemy produkcji zwierzęcej, biznesplan, organizacja pracy i zarządzanie personelem, rachunek ekonomiczny oraz uzupełniające (fakultatywne) – do wyboru przez studenta. Po 6 semestrze realizowana jest 4 tygodniowa praktyka inżynierska.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria

Jak będziesz oceniany?

Podczas trwania nauki student będzie oceniany na podstawie zaliczeń kolokwiów, projektów, zadań oraz egzaminów, które kończą dany kurs. Studia I stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz egzaminem inżynierskim.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów I stopnia absolwent uzyska łącznie 210 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent studiów I stopnia kierunku agrobiznes jest przygotowany do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego. Posiada kompetencje do świadczenia usług doradczych oraz do pracy w administracji rolnej. Jest przygotowany do pracy w charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.